Quins són els requisits per a ser persona o entitat benefactora?

Són els mateixos que per a ser persona o entitat adherida però afegint a la simple adhesió l’aportació (o el compromís d’aportació) d’uns recursos a fi i efecte que es destinin a pagar els costos de funcionament de la Clínica.

 

Les persones o entitats benefactores es poden beneficiar dels incentius fiscals al mecenatge?

Sí. Les donacions per a la Clínica són legalment donacions a la Universitat Pompeu Fabra i es beneficien plenament dels incentius fiscals al mecenatge establerts a la normativa en vigor. El programa d’esponsorització de costes judicials no es pot beneficiar d’aquests incentius.

 

A què es destinen els recursos que rep la Clínica?

Els recursos econòmics de la Clínica serveixen per a finançar les activitats ordinàries de la Clínica, a no ser que la persona o entitat patrocinadora vulgui vincular la donació a una finalitat determinada.

 

Què és el programa de esponsorització de costes judicials?

El programa d’esponsorització de costes judicials implica que una persona o entitat es compromet a cobrir una eventual condemna al pagament de les costes judicials en algun dels casos admesos a la Clínica, Aquesta condemna és generalment el resultat d’haver perdut un litigi. En casos innovadors i trencadors com els que vol assumir la Clínica la victòria és sempre incerta i sovint la persona afectada no té capacitat econòmica per a fer front a aquest risc. Per més informació sobre el nostre programa d’esponsorització de costes judicials els preguem que es posin en contacte amb nosaltres al correu de la Clínica: [email protected]