Quins casos s'admeten a la Clínica per a ser tutelats?

La Clínica admet com a casos tutelats aquells assumptes que presentin especial interès acadèmic i social a criteri del/de la Director/a i/o dels membres de la Comissió Acadèmica. Les persones afectades, a més, han d’estar en una situació de vulnerabilitat que els impedeixi o els faci molt difícil la contractació d’un/a advocat/da..

 

Si el meu cas no s'admet a la Clínica com a cas tutelat, rebré orientació jurídica?

Sí, a excepció del cas en què la Clínica no tingui cap professor/a o advocat/da voluntari/ària especialista en la matèria.

 

Qui és el responsable de la defensa dels casos tutelats a la Clínica?

L’advocat/da que n’hagi assumit la defensa.

 

Qui es fa càrrec del pagament de les costes judicials de procurador/a, pèrits, etc. ? 

En principi la persona afectada. Això no obstant, en casos molt justificats, la Clínica pot donar suport en la recerca de recursos de tercers.

 

Com s’escullen els/les estudiants que poden fer el Treball Fi de Grau en el marc de la Clínica?

La Degana de la Facultat de Dret selecciona els/les estudiants que poden realitzar el seu TFG a la Clínica a proposta del Director. La proposta es pot basar o bé en la nota mitjana de l’expedient acadèmic o bé en una prova específica convocada per a un cas concret.

 

Quan s’escullen els/les estudiants que poden fer el Treball Fi de Grau en el marc de la Clínica?

El procediment de selecció té lloc el mes d’octubre tot i que, si els terminis de l’assumpte en qüestió ho fan necessari o aconsellable, el Director pot convocar un procediment en altres dates.

 

Els Treballs Fi de Grau que s’elaboren en el marc de la Clínica són diferents de la resta?

Els Treballs Fi de Grau que es fan a la Clínica tenen el mateix format que la resta i també contenen una recerca en l’àmbit jurídic. La única particularitat és que aquesta recerca es fa en el marc d’un cas concret.

 

Els estudiants que elaboren els Treballs Fi de Grau que s’elaboren en el marc de la Clínica col·laboren activament en la defensa del cas?

Sí. Cada trimestre s’organitza una reunió en què participen la persona afectada pel cas, l’advocat/da, els professors que dirigeixen els Treballs Fi de Grau i els estudiants que els estan elaborant. Per tant hi ha un coneixement directe de la persona afectada i de la feina de defensa de l’advocat/da.

 

Què he de fer si vull fer el meu Treball Fi de Grau a la Clínica?

Cal adreçar una petició al Director de la Clínica durant la convocatòria que s’anuncia per correu electrònic fent servir el formulari que s’hi adjunta.

 

Si estic estudiant un Màster a la UPF, puc fer el meu Treball Fi de Màster en el marc de la Clínica?

Les persones que hagin fet el seu Treball Fi de Grau a la Clínica podran fer el seu Treball Fi de Màster vinculat amb el cas. Actualment no és possible fer només el Treball Fi de Màster a la Clínica.