El CLIK és el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (Center for Learning Innovation and Knowledge) de la Universitat Pompeu Fabra, un centre integrat a la Universitat que treballa de manera multidisciplinària i transversal per inspirar i motivar els professors en la seva tasca docent. 

 

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència i aprenentatge, i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

 

 • Impulsar les activitats d'innovació, de millora i de suport a la docència i, en particular, promoure els projectes vinculats a la innovació i l'optimització de la docència a la UPF mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent, incentivant noves pràctiques docents i promovent la introducció de noves metodologies docents i d’aplicacions audiovisuals i tecnològiques dins i fora de les aules i en tota activitat d'aprenentatge.
 • Contribuir a la formació del professorat per a la docència, organitzant un conjunt d'activitats, de caràcter divers, adreçades als professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent i amb els nous rols que se'ls demanaran com a agents actius del canvi.
 • Esdevenir un centre de referència dins i fora de la comunitat universitària de la UPF, amb contacte permanent i coordinació amb altres centres d'universitats i d’organitzacions d'educació superior en un context internacional.
 • Motivar les línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i contribuir a la generació de resultats d'investigació en aquest context.
 • Possibilitar l'enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals, establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.
 • Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.
 • Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la Universitat.
 • Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i les unitats acadèmiques o administratives i als professors.
 • Donar suport en aquells projectes d'innovació docent que, pel seu abast, característiques o transversalitat, siguin d'interès institucional i estratègic.
 • Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i de millora educativa.
 • Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estudiants a la vida universitària, la tutorització i el seguiment del procés d'aprenentatge.
 • Fomentar la participació en convocatòries competitives per captar recursos externs del seu àmbit d'actuació.
 • Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca amb la finalitat d'establir una transferència d'enriquiment i de complementarietat entre ambdues.
 • Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF