Aquesta convocatòria es troba en fase de

 1. Sol·licitud
 2. Avaluació
 3. Resolució
 4. Execució
 5. Justificació

 

 

Projectes d'assignatura

 • Tots quells projectes que incorporin transformacions educatives en un o més aspectes del Pla d'Aprenentatge de l'assignatura.
 • Màxim 1.500 € per projecte.

Projectes col·lectius

 • Projectes de caràcter col·laboratiu,que englobin dues o més assignatures amb més d'un professor/a
 • Poden ser de caràcter transversal o interuniversitari.
 • Màxim 6.000 € per projecte.

 

En cas que el pressupost que es demana a la sol·licitud sigui superior a l'import màxim de la tipologia en la qual s'inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el cofinançament previst.

 

Compatibilitat:

 Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

 Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

 

Beneficiari:

A efectes legals, té la consideració de beneficiari dels ajuts el responsable del projecte.

Condicions:

 Tenir assignada docència a la UPF durant el curs acadèmic de la convocatòria.

 En cas de professorat no permanent, a banda de la condició anterior, les despeses elegibles del projecte han de tramitar-se durant el període en què estigui vigent la seva vinculació amb la UPF.

El personal docent i investigador de la UPF no pot participar en més de dos projectes.

Agents implicats:

 Els agents implicats han de complir la condició de tenir assignada docència a la UPF durant el curs acadèmic de la convocatòria.

 Es pot preveure la participació de PDI no vinculat a la UPF,  d’alumnat, d'alumni, de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes

Publicació de les bases:

 • 28 d'abril del 2022

Publicació de la convocatòria:

 • 2 de maig del 2022

Període de presentació de projectes:

 • Del 9 de maig al 6 de juny del 2022

Publicació de la resolució de la convocatòria:

 • Dins el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la convocatòria

Lliurament del document d'acceptació de l'ajut:

 • En el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació de l'atorgament de l'ajut

Data de finalització de l'execució del projecte:

 • 31 d'agost del 2023

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats:

 • Fins al 31 d'octubre del 2023

Resolucions:

 • Resolució dels ajuts PlaCLIK 2022-2023 (13/07/2022)
 • Nomenament dels membres del Comitè d'Avaluació PlaCLIK 2022-2023. Resolució (16/06/2022)

 

Documents de la convocatòria: