Aquesta convocatòria es troba en fase de

 1. Sol·licitud
 2. Avaluació
 3. Resolució
 4. Execució
 5. Justificació

 

 

11 de juliol 2023 Resolució Ajuts PlaCLIK 2023-2024
10 de juliol 2023 Acta de la sessió d'avaluació dels projectes presentats al Pla d'Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement, PlaCLIK 2023-2024
30 de maig 2023 Nomenament dels membres del Comitè d'Avaluació PlaCLIK 2023-2024. Resolució.
9 de juny 2023 Relació de projectes admesos i exclosos. Si et falta adjuntar documentació, pots enviar-la a [email protected] en el termini de 10 dies laborables
22 de juny 2023 Llista definitiva de projectes admesos i exclosos.

Projectes d'assignatura

 • Tots quells projectes que incorporin transformacions educatives en un o més aspectes del Pla d'Aprenentatge de l'assignatura.
 • Màxim 1.500 € per projecte.

Projectes col·lectius

 • Projectes de caràcter col·laboratiu,que englobin dues o més assignatures amb més d'un professor/a
 • Poden ser de caràcter transversal o interuniversitari.
 • Màxim 6.000 € per projecte.

 

En cas que el pressupost que es demana a la sol·licitud sigui superior a l'import màxim de la tipologia en la qual s'inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el cofinançament previst.

 

Compatibilitat:

 Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

 Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

 

Beneficiari:

A efectes legals, té la consideració de beneficiari dels ajuts el responsable del projecte.

Condicions:

 Tenir assignada docència a la UPF durant el curs acadèmic de la convocatòria.

 En cas de professorat no permanent, a banda de la condició anterior, les despeses elegibles del projecte han de tramitar-se durant el període en què estigui vigent la seva vinculació amb la UPF.

El personal docent i investigador de la UPF no pot participar en més de dos projectes.

Agents implicats:

 Els agents implicats han de complir la condició de tenir assignada docència a la UPF durant el curs acadèmic de la convocatòria.

 Es pot preveure la participació de PDI no vinculat a la UPF,  d’alumnat, d'alumni, de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes

Publicació de les bases:

 • 28 d'abril del 2022

Publicació de la convocatòria:

 • 2 de maig del 2023

Període de presentació de projectes:

 • Del 2 al 31 de maig del 2023. Ampliat fins el 4 de juny!

Període de revisió dels requisits formals d’adequació a la convocatòria:

 • En el termini màxim de 10 dies des de la data de finalització de presentació de projectes

Publicació de la resolució de la convocatòria:

 • Dins el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la convocatòria

Lliurament del document d'acceptació de l'ajut:

 • En el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació de l'atorgament de l'ajut

Data de finalització de l'execució del projecte:

 • 31 d'agost del 2024

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats:

 • Fins al 31 d'octubre del 2024

Despeses elegibles:

 • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
 • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte
 • Despeses d’edició de materials produïts
 • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés
 • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris
 • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK

Despeses que NO es poden fer amb un PlaCLIK:

 • Pagar minutes a personal de la UPF
 • Contractar personal de la UPF (tot i que sigui FPU, FPI o professorat associat, etc.). La contractació es fa per factura i amb personal que no tingui vinculació en aquell moment amb la UPF
 • Comprar material inventariable (a excepció de despeses prèviament autoritzades pel CLIK)

Documents de la convocatòria: