El Ple del CEUPF és l'òrgan col·legiat superior de representació, deliberació i decisió del Consell d’Estudiants, amb una representació àmplia de tots els centres, una representació de les associacions i la Presidència del CEUPF, que exerceix la presidència del ple. Els membres que el conformen es denominen coordinadors generals i són elegits en un procés de sufragi universal pels estudiants de cada centre (incloent-hi l'escola de doctorat), llevat del representant de les Associacions i la Presidència del CEUPF.

Són competències del Ple del CEUPF:

a) Debatre i prendre acords sobre tots aquells temes que afectin a la comunitat estudiantil universitària.

b) Aprovar els reglaments orgànics dels òrgans del CEUPF.

c) Elaborar i aprovar la distribució dels pressupostos assignats al CEUPF.

d) Ratificar l’informe anual de despeses o manar-ne la repetició, si escaigués.

e) Convocar les reunions que consideri necessàries per a les seves funcions.

f) Convocar processos participatius i consultes estudiantils consultius o vinculants a escala de tota la universitat.