Renovació Secretariat Tècnic del Consell d'Estudiants per al curs 2021-2022

El Secretariat Tècnic és una de les entitats que assisteix a la Coordinadora General. Els membres del Secretariat Tècnic seran escollits entre els membres de la Coordinadora General amb l'excepció del representant de les associacions tal i com especifica l'article 13 del Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

El Secretariat Tècnic el podran composar quatre persones d'acord amb les necessitats d'actuació i gestió que consideri la Coordinadora General, que hauran d'ésser membres d'algun dels Espais Oberts de Decisió Estudiantil. Entre els membres del Secretariat Tècnic hi haurà un càrrec de secretari dedicat a funcions administratives i un representant de les associacions d'estudiants de la UPF. 

La seva designació s'intentarà que es faci per consens. Si cal es votarà a la Coordinadora General i les persones amb més vots seran les escollides. Les persones integrants del secretariat tècnic podran ser revocades amb 3/5 parts més 1 dels vots dels assistents a la Coordinadora General.

  • Els interessats hauran de fer arribar les seves candidatures a l'actual Secretariat Tècnic del Consell d'Estudiants mitjançant correu electrònic ([email protected]). La data límit per fer-ho és el dia 15 d'octubre de 2021.
     
  • Els candidats hauran de presentar-se als Espais Oberts de Decisió Estudiantil que es realitzaran la setmana del 18 al 22 d'octubre de 2021.
     
  • L'elecció de candidats tindrà lloc a la Coordinadora General, que es durà a terme durant la setmana de l'1 de novembre de 2021.

El representant de les associacions serà l'encarregat de transmetre la seva veu al CEUPF.

Aquest representant serà escollit per consens o majoria simple en una reunió extraordinària de les Associacions convocada pels altres membres del secretariat tècnic o a a petició de les mateixes associacions mitjançant el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària. Aquesta reunió extraordinària haurà de ser convocada amb més de 7 dies d'antelació i s'haurà d'informar degudament a totes les associacions inscrites a la UPF.

Reglament del CEUPF

 

Més informació: