El nombre i diversitat d’aspectes a tenir en compte de cara a impulsar el desenvolupament econòmic local des de les polítiques públiques locals obliga, almenys en un estadi inicial, a definir amb claredat un nombre limitat de centres d’interès de la Càtedra per tal de facilitar la consecució de resultats a curt i mitjà termini, que són susceptibles de ser ampliats successivament en el futur. En aquest sentit, els centres d’interès de la Càtedra seran:
  • La renovació en l’ensenyament de l’economia vers una major pluralitat d’enfocaments en política econòmica.

  • Els factors clau de desenvolupament de les economies urbanes del segle XXI.

  • La construcció d’una economia metropolitana plural.

  • Els instruments propis i els programes i recursos d’altres administracions al servei de l’administració local per promoure l’activitat econòmica i l’ocupació.

  • El futur del treball i els reptes que hi imposa la tecnologia i els canvis en la societat.

  • La innovació en les polítiques locals de desenvolupament econòmic local.

Per al tractament d’aquests centres d’interès, la Càtedra promourà un enfocament multidisciplinari amb les diverses àrees de coneixement que incideixen sobre el desenvolupament econòmic local: economia i administració d’empreses, dret, ciències polítiques, geografia, urbanisme, psicologia social, sociologia, antropologia o ciències ambientals, entre d’altres.

Objectius específics de la Càtedra

La Càtedra de Política Economia Local té com a objectiu principal el foment de la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en l’àmbit de Política Econòmica Local i la seva transferència cap a les polítiques públiques.

La seva missió consistirà en promoure una visió integral i plural del desenvolupament local econòmic, social i ambiental que es tradueixi en polítiques concretes per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

En particular, s’assumeixen els objectius següents:

  • Promoure la recerca aplicada en matèria de política econòmica local i esdevenir un referent per a l’àmbit acadèmic en la matèria.

  • Donar cobertura teòrica i instrumental a les polítiques econòmiques locals i les persones que hi participen professionalment.

  • Apropar a la societat barcelonina metropolitana els reptes i els debats relacionats amb el present i el futur del desenvolupament econòmic local.

La Càtedra pretén ser un instrument eficaç per a la societat, de manera que totes les actuacions que realitzi han de revertir en ella a través dels diferents nivells d’actuació: individual, organitzacional o general.

Així mateix, la definició d’àmbits específics d’interès per a les polítiques públiques permetrà enriquir també la recerca en el marc de la UPF i del conjunt del sistema universitari.