Es plantegen quatre línies d’actuació per tal d’atendre als objectius plantejats i avançar en els centres d’interès seleccionats:

Anàlisi i recerca. La Càtedra promourà la realització de recerca aplicada sobre els aspectes que configuren el seu centre d’interès. Per fer-ho, s’establiran convenis o es realitzaran contractes amb grups de recerca, doctorands, institucions i empreses generadores de coneixement. En particular, es promourà la constitució d’observatoris específics que cobreixin necessitats d’informació.
Instruments:

 • Beques per a grups de recerca, persones investigadores i doctorands.
 • Premis a la recerca.

 • Convenis per a la promoció de recerques específiques.

 • Encàrrec d’estudis, papers, articles i altres documents i eines d’anàlisi.

Propostes de polítiques. La Càtedra constituirà espais de debat i grups de treball, de durada indefinida o limitada, amb persones expertes de diversos àmbits que contribueixin a traduir els fruits de la recerca en polítiques i instruments a disposició dels actors econòmics i socials metropolitans.
Instruments:

 • Think tanks (grups de treball de durada indefinida) vinculats als centres d’interès.

 • Task Forces (grups de treball de durada predefinida) vinculats a projectes concrets de la Càtedra.

Transferència de coneixement, formació i sensibilització. La Càtedra realitzarà la difusió del coneixement generat i eixamplarà l’abast de les seves reflexions i propostes mitjançant l’organització d’activitats d’índole diversa adreçades tant al públic especialitzat com el públic en general.
Instruments:

 • Disseny i impartiment de formació específica pròpia o en el marc dels plans de formació impactats per la Càtedra.

 • Congressos, seminaris i jornades.

 • Recopilació de bones pràctiques i benchmarking.

 • Publicacions pròpies (quaderns, monogràfics, etc.).

 • Articles i intervencions en els mitjans de comunicació.

Xarxa. La Càtedra establirà les relacions pertinents per al treball en xarxa amb universitats, empreses i institucions de fora del territori metropolità (fins i tot a escala internacional) per impulsar i enriquir els debats i les propostes que sorgeixin del seu treball habitual.
Instruments:

 • Incorporació o participació puntual en xarxes.

 • Convenis de col·laboració.