Renovacions

Per sol·licitar la renovació d'un conveni, l'entitat interessada ha d'enviar un correu a [email protected] amb la següent informació:
 

  • Data d'inici i de finalització de l'estada de pràctiques

  • Condicions del conveni (remuneració, crèdits, tutor, tasques...)

  • Adjuntar aquest document correctament emplenat

 

Al rebre la sol·licitud, la Universitat valorarà la continuïtat de les pràctiques.

 

És necessari que la sol·licitud es realitzi almenys XX dies hàbils abans de vèncer el període de pràctiques vigent.

 

Rescissions

Amb caràcter general, els convenis de pràctiques tenen una vigència d'un curs acadèmic o període pel qual se subscrigui. En cas que es vulgui sol·licitar una rescissió anticipada del conveni per causa justificada, l'empresa ha d'enviar un correu electrònic a [email protected], amb còpia a l'estudiant i amb X dies d'antelació, indicant:
 

  • Data de finalització del conveni

  • Motiu de la rescissió

  • Hores que ha estat l'estudiant a l'empresa o institució

 

Modificacions