La comissió d’igualtat del centres desenvolupa les funcions següents:

a) Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

b) Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.

c) Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.

d) Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.

e) Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.

f) Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

 

Membres:

  • Representants del PDI:

      Gema Revuelta de la Poza (presidenta i membre de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF)         ([email protected])

      Andrés Ozaita Mintegui ([email protected])

      Esther Barreiro Portela ([email protected])

      Judith Villar García ([email protected])