Activitats formatives obligatòries de màster  (total de 50 crèdits ECTS)

 
Assignatures
 

 

Crèdits ECTS

Trimestre

Descripció

Microbiologia i Parasitologia Clíniques i Anàlisis Ambientals

5

1r

Laboratori de microbiologia clínica: tipus de mostres, recollida i transport. Grans síndromes infeccioses. Tècniques de diagnòstic directe i indirecte. Determinació de la susceptibilitat microbiana a agents antimicrobians. Antibiogrames i la seva utilitat. Anàlisi microbiològica ambiental.

Bioquímica, Immunologia, Hematologia i Genètica Clíniques; Genètica Forense i Consell Genètic, i Tècniques de Reproducció Assistida

5

1r

Diagnòstic presimptomàtic i de predisposició. Tècniques de bioquímica, immunologia i hematologia clíniques. Genètica clínica i multifactorial. Rastreig genètic. Aplicacions de la genètica molecular al diagnòstic forense. Consell genètic i tècniques de reproducció assistida. Organització i tècniques de diagnòstic al laboratori.

Investigació en Ciències de Laboratori Clínic

30

2n i 3r

Sistemàtica i organització del laboratori i integració en un projecte de treball en ciències de laboratori d'anàlisi. Metodologia pràctica de laboratori i capacitat d'elaboració d'un projecte de treball relacionat amb ciències de laboratori.

Treball de Fi de Màster

10

3r

Familiarització amb les diverses àrees del laboratori i amb els principis dels mètodes analítics. Elaboració d'un projecte de màster en ciències de laboratori. La finalització del treball s'avaluarà mitjançant la presentació d'un informe escrit i una defensa pública del projecte i dels resultats.

Adquisició d'habilitats per desenvolupar programes de control de qualitat utilitzats al laboratori i interpretació de resultats analíticament en termes d'estàndards, controls de qualitat i significat clínic.

Assignatures optatives (ha d'escollir-se un total de 10 crèdits ECTS)

Fronteres de la Tecnologia Biomèdica: Lliçons des de l'Expressió Gènica (en anglès)

5

1r

Processos fonamentals en el funcionament de les cèl·lules i dels organismes. Mecanismes bàsics d'expressió gènica, des de la regulació de la cromatina fins a la síntesi i l'estabilitat de les proteïnes. Habilitats per decidir els tipus de metodologies bàsiques per estudiar processos cel·lulars moleculars.

Comunicació Cel·lular: de la Molècula a la Malaltia (en anglès)

5

1n

Mecanismes moleculars en la interacció entre la cèl·lula i el seu entorn. Membranes, canals iònics i receptors de membrana que utilitzen rutes complexes de senyalització intracel·lular per controlar patrons d'expressió gènica. La pertorbació de la comunicació cel·lular causa disfuncions en la cèl·lula i l'organisme. Modulació farmacològica i genètica de vies de senyalització i funcions cel·lulars.

Genomes i Sistemes (en anglès)

5

1r

Evolució de gens i genomes. El Projecte Genoma Humà i les seves implicacions en biologia i medicina. Mecanismes mutacionals de gens i genomes. Genètica mèdica i consell genètic. Diagnòstic i tractament de malalties genètiques. Visió evolutiva de la biologia i la genètica. Aplicacions a la farmacologia, la biologia estructural, el càncer i el metabolisme. Anàlisi teòrica de la complexitat de genomes.

Biomedicina, Societat i Cultura 

5

1r

L’assignatura es dirigeix a introduir els aspectes històrics, socials, econòmics i culturals vinculats amb la biomedicina. També analitza les consideracions bioètiques de la recerca mèdica, així com les polítiques públiques de recerca i les repercussions de la biomedicina en la cultura contemporània.

Progressos en Neurociències

5

1r

Estudis moderns en plasticitat sinàptica dels substrats neurobiològics relacionats amb diversos contextos fisiològics i fisiopatològics (memòria, aprenentatge, drogoaddicció i dolor, entre d'altres).

El propòsit d'aquest tractament és proporcionar a l'estudiant coneixements sobre aquests processos de plasticitat en l'àmbit molecular, cel·lular i de circuits neuronals, des d'un punt de vista multidisciplinari i en base a un ampli ventall d'aproximacions experimentals.

Elements de Biocomputació (en anglès)

5

1r

Curs introductori que pretén donar una visió general sobre els possibles usos de les tecnologies de la informació i dels tractaments computacionals en la recerca biomèdica. Adquisició de conceptes i habilitats bàsics que permeten l'execució d'operacions senzilles relacionades amb l'anàlisi computacional de bioseqüències o l'obtenció i la visualització d'estructures 3D de biomolècules. El curs inclou pràctiques personals en l'ús de bases de dades i eines que es troben públicament disponibles.

Comunicació Científica

5

1r

Relacions entre l'activitat científica i la societat. Coneixements i actituds públiques sobre la ciència. Necessitat de comunicar la ciència a la societat. Funcionament dels mitjans de comunicació. Formes de relació entre científics i periodistes. Tècniques bàsiques per millorar la capacitat de comunicació (oral i escrita) tant per a audiències especialitzades com per al públic en general.

Ciència en Acció (en anglès)

5

3r

Fonaments del comportament responsable en recerca i components de les bones pràctiques científiques. Coneixements sobre l'estructura i la dinàmica del sistema ciència-tecnologia-innovació, i sobre indicadors i mètodes d'avaluació. Introducció a la metodologia per al pensament crític. Les bones pràctiques es treballaran sobre la base de l'anàlisi de casos. Així mateix es plantejaran debats sobre temes d'actualitat en política científica i bioètica.

Introducció a la Biomedicina (en anglès) 5 1r Introducció als principis bàsics de la genètica, la biologia cel·lular, la biologia molecular, i als principals processos fisiològics. Per als estudiants amb pocs coneixements de biologia, el curs cobrirà els components estructurals de la cèl·lula i els principis bàsics de la funció cel·lular: transport, senyalització, reproducció i les principals molècules mediadores d'aquests processos. L'estudiant es familiaritzarà amb el llenguatge i els termes específics utilitzats en la biologia i la ciència biomèdica, així com amb les metodologies més comunes emprades en biomedicina.