Visualització del contingut web

a) Personal adscrit a Informàtica per unitats i grups 

Grup/Unitat I II III A2 C/D Total
Direcció 1 - - - 1 2
Unitat de Recursos i Seguretat 1 1 - 1 1 4
Unitat d'Aplicacions Corporatives 17 6 - - - 23
Unitat de Gestió d'Identitats i Projectes 2 - - - - 2
Unitat d'Infraestructures 5 3 1 - - 9
Unitat d'Informàtica del Campus de Ciutadella 3 2 8 - - 13
Serveis Web 3 1 1 - - 5
Unitat d'Informàtica del Campus de Poblenou 2 3 21 - - 26
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar 2 1 4 - - 7
TOTAL 36 17 35 1 2 91

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal laboral 88 97%
Personal funcionari 3 3%
TOTAL 91 100%

 

c) Percentatge del personal per grups

Grup Nombre Percentatge
I 36 40%
II 17 19%
III 35 38%
Tècnic de gestió 1 1%
Personal administratiu 2 2%

 

d) Altes

Alta Unitat Data
Ivar-Eric Bergelín Unitat d'Informàtica del Campus de Poblenou Febrer 2017

 

e) Baixes

Baixa Unitat Data
Jorge Vivaldi Palatresi Unitat d'Informàtica del Campus de Poblenou Novembre 2017