Compres i subscripcions bibliogràfiques

La Biblioteca és responsable de la compra, la subscripció i la contractació de tot el material bibliogràfic en tot tipus de suport sol·licitat per la comunitat universitària de la UPF.

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPF poden sol·licitar i/o suggerir la compra de fons bibliogràfic. Si ets PDI, consulta la guia de Compres i subscripcions (PDI).