Les associacions han de presentar al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra una sol·licitud d'inscripció mitjançant instància general electrònica adreçada al vicerectorat competent. 

Les associacions són persones jurídiques i com a tals, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques

La instància general electrònica es pot trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediments-tràmits.  (Es necessita identificació amb certificat digital).

Com omplir la instància 

Abans de tot us heu d’identificar indicant que actueu com a Representant de Persona Jurídica. A continuació heu de posar les dades del Representant i després les dades de l’Associació (Persona Jurídica) i informar les dades de Notificació electrònica.

Entrareu ara a l’apartat sol·licitud. Hi heu de posar:

  • En el camp EXPOSO: Que l'associació a la qual represento està degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre d'associacions corresponent en el cas d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol. (Tal com està escrit)
  • En el camp DEMANO: Sol·licitud inscripció en el Registre d'Associacions de la UPF (Tal com està escrit)
  • En el camp Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ ACADÈMICA I D'ESTUDIANTS (en majúscules, tal com està escrit)