Ja us heu registrat!

Un cop el vicerector competent aprovi la sol·licitud, l’associació quedarà registrada a la UPF.

Com heu de mantenir registrada l'associació?

 1. Mantenir les condicions exigides per a la seva inscripció en el Registre d'Associacions de la UPF. En aquest sentit, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té la potestat de comprovar-ho periòdicament.
 2. Promoure i realitzar les activitats programades d'acord amb els fins de l'associació.
 3. Presentar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària una memòria anual, abans de la finalització del primer trimestre del curs, que contingui la documentació següent:
  • Un informe final de les activitats realitzades per l'associació durant el curs anterior, en la qual s'ha d'incloure:
   • una justificació econòmica de les subvencions rebudes
   • l'estat dels comptes
   • una valoració del grau de compliment dels objectius de l'associació
  • Un projecte d'activitats per al curs acadèmic actual.

L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a un avís a l'associació, que tindrà un termini de quinze dies per resoldre les deficiències detectades. Si transcorregut aquest termini aquestes no haguessin estat resoltes, es procedirà a cancel·lar-ne la inscripció en el Registre, per resolució del vicerector o vicerectora competent.