Documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud d'inscripció signada pels tres estudiants de la UPF que com a mínim han de formar l'associació, un dels quals n'ha de ser l'interlocutor o la interlocutora.
 2. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent.
 3. Exemplar de l'acta fundacional i dels estatuts de l'associació segellats pel Registre
 4. Certificació, expedida per l'òrgan competent de l'associació, en què s'indiqui el nombre de socis i sòcies que siguin estudiants matriculats a la UPF.
 5. Relació dels tres estudiants de la UPF que com a mínim han de formar part de l'associació, un dels quals n'ha de ser l'interlocutor o l'interlocutora, amb indicació de les dades següents:
  • Nom i cognoms
  • Número de document d'identitat
  • Adreça
  • Adreça electrònica
  • Telèfon
  • Vinculació amb la Universitat amb indicació, si escau, del centre on cursen els seus estudis

El nom de l'associació inclou el nom de la UPF?

La utilització del nom de la Universitat Pompeu Fabra, sigui en la seva literalitat o mitjançant una referència que identifiqui a l'associació amb la UPF, requereix l'autorització del rector o rectora, o del vicerector o vicerectora en qui delegui, amb caràcter previ a la inscripció de l'associació en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent. 

Per a això, cal que facis la petició mitjançant una instància adreçada a la Secretaria General de la Universitat.