En algunes regles de conservació apareixen unes equivalències corresponents a terminis oberts:

888 = indica que l'expedient romandrà actiu al servei o unitat fins al seu tancament o fins que la tramitació es doni per acabada.
999 = indica que l'expedient romandrà actiu al servei o unitat fins que sigui substituït per un de nou.
 

INDEX ALFABÈTIC

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z


INDEX TEMÀTIC
 
ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
GESTIÓ DELS RECURSOS ACADÈMICS
GESTIÓ DELS SERVEIS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA
ORGANITZACIÓ DE LA RECERCA

 

A
Accés a la univeristat, actes de notes de les proves
Accés a la univeristat, expedients de so·licituds de revisió d'exàmens de les proves
Accés i admissió de persones més grans de 25 anys, exàmens
Accés i admissió de persones més grans de 25 anys, expedients
Actes de notes (de tots els cicles i de tots els estudis)
Actes de notes de projectes i de treballs fi de carrera
Actualització de marcatges, sol·licituds
Anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Avaluació del professorat, expedients

B
Baixes i altes per incapacitat laboral transitòria - ILT
Beques de col·laboració amb la universitat, expedients de convocatòries
Beques de recerca, expedients de convocatòries
Beques i ajuts per a l'estudi de caràcter general, expedients

C
Comandes de fons bibliogràfics, expedients
Comandes de material
Comunicats de vacances del personal
Control horari del personal
Convalidacions generals d'assignatures, expedients
Convocatòries de selecció de personal
Curs d'orientació universitària sobre l'accès a la Universitat, expedients
centres que imparteixen


D

DOGC, anuncis al
Doctorat i de lectura de tesis doctoral, expedient

E
Estudis propis, expedients
Exàmens i treballs d'estudiants
Expedients acadèmics d'estudiants
Expropiació forçosa, expedients

F
Finançament de la recerca, Expedients de convenis o contractes
Formació PAS, expedients
Fulls de salaris

I
Identificació del personal al servei de la Universitat
[llistes de personal i targetes identificatives]

Indisposats i fulls d’incidències, relació
[sol·licituds d’actualització de marcatge]

Intercanvi i de mobilitat d´estudiants, expedients de beques
Intercanvi i de mobilitat d´estudiants, expedients de convocatòries de programes
Inspecció de personal, Llibre de visites

L
Llibre de matrícula de personal
Llicència o permís del personal, sol·licitud
Llocs de treball, expedients de so·licitud de creació o modificació

M
Manteniment d'immobles, control de les tasques
Mobilitat per al personal investigador, expedients de convocartòries d'ajut

N
Nòmina, domiciliació bancària
Nòmina, expedients de variació
Nòmina, llistats

O
Ordres de servei

P
Preinscripció a la universitat, expedients
Professorat, expedients d'avaluació
Programes d'assignatures
Projectes de recerca, expedients de convocatòries d´ajuts
Projectes i de treballs fi de carrera, actes de notes
Projectes i de treballs fi de carrera, propostes
Projectes i de treballs fi de carrera, registre
Projectes i de treballs de fi de carrera, sol·licitud de matrícula
Propis, expedients d´estudis
Proves d'accés a la universitat, exàmens

R
Recerca, expedients de convocatòries d'ajuts a projectes
Recerca, expedients de convocaròries de beques
Recerca, expedients de convenis o contractes per al finançament
Retencions judicials
Revisió d´exàmens de les proves d'accés a la universitat, expedients de sol·licituds

S
Sol·licituds de caràcter general
Sol·licituds de treball

T
Talonaris de xecs, matrius
Targeta de crèdit d'autopistes, contractació, renovació i/o cancel·lació
TC1, TC2, liquidacions
Tesis doctorals
Títol oficial, expedients d'expedició
Títols de doctor/a europeu/a, expedients de menció
Títols oficials, llibre de registre
Tesi doctoral, expedients de doctorat i de lectura
Treballs d'estudiants, exàmens
Treballs fi de carrera, actes de notes de projectes
Treballs fi de carrera, propostes de projectes
Treballs de carrera, registre de projectes
Treballs fi de carrera, sol·licitud de matrícula de projectes
Tresoreria de la Seguretat Social, requeriments
Tribunals de les proves d'accés a la univeristat, expedients

V
Vals de menjador, expedients de gestió i control

 
 
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

Expedients de comandes de fons bibliogràfics
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

2 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als dos anys.

Sol·licitud d’informació de caràcter general
Terminis i disposició final:

Actiu

2 anys

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als dos anys.

 
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

Baixes i altes per incapacitat laboral transitòria - ILT
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

5 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als cinc anys des de la finalització de la situació d’ILT.

Comunicats de vacances del personal
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

1 any

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció a partir d’un any des de l'acabament de l’any natural en què s’hagi produït.

Control horari del personal
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

1 any

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció a partir d’un any des de l’acabament de l’any natural en què s’hagi produït. En cas que s’apreciïn faltes disciplinàries, s’eliminaran un cop hagi prescrit la sanció.

Convocatòries de selecció de personal
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

--

Inactiu

Mostreig
Descripció disposició: Destrucció de les instàncies, dels currículums i de les proves de selecció al cap d'un any, quan sigui ferma la resolució de la convocatòria i nomenament del personal. La documentació dels nomenaments, juraments, preses de possessió i cursos complementaris de formació es conservaran en els expedients de personal.

Expedients de formació PAS
Terminis i disposició final:

Actiu

2 anys

Semiactiu

4 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als sis anys..

Identificació del personal al servei de la Universitat
[llistes de personal i targetes identificatives]
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan s’hagi exhaurit el termini d’ús establert.

Ordres de servei
Terminis i disposició final:

Actiu

3 anys

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als tres anys.

Relació d’indisposats i fulls d’incidències
[sol·licituds d’actualització de marcatge]
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

1 any

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció a partir d’un any des de l'acabament de l’any natural en què s’hagi produït.

Sol·licitud de llicència o permís del personal
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció un cop s’hagi complert els terminis legals per a cada tipus de llicència o permís.

Sol·licitud de treball
[borsa de treball: instàncies o cartes i currículums]
Terminis i disposició final:

Actiu

2 anys

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als dos anys.

Domiciliació bancària de la nòmina
Terminis i disposició final:

Actiu

999

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan sigui substituïda per la nova domiciliació bancària.

Liquidacions TC1, TC2
Terminis i disposició final:

Actiu

5 anys

Semiactiu

45 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als cinquanta-tres anys de la data del document.

Fulls de salari
Terminis i disposició final:

Actiu

5 anys

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als cinc anys.

Expedients de variació de nòmina
[expedients mensuals de nòmina]
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

--

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: Destrucció total quan s’hagi exhaurit la utilitat administrativa.

Llistats de nòmina
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

--

Inactiu

Mostreig
Descripció disposició: conservació permanent dels llistats de vaga, els llistats de variacions de nòmina i els alfabètics de juny i desembre i la destrucció de la resta quan s’hagi exhaurit la utilitat administrativa.

Requeriments de la Tresoreria de la Seguretat Social
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

10 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en un termini de deu anys (DOGC. 3241 - codi 355).

Retencions judicials
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

15 anys

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en un termini de quinze anys des de la data de l'últim pagament (DOGC. 3241 - codi 356).

Expedients de gestió i control dels vals de menjador
Terminis i disposició final:

Actiu

1 any

Semiactiu

---

Inactiu

Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en el termini d'un any (DOGC. 3241 - codi 357).

Expedients de sol·licitud de creació o modificació de llocs de treball
Terminis i disposició final:

Actiu

888

Semiactiu

---

Inactiu

Mostreig selectiu
Descripció disposició: conservació permanent de la documentació i la normativa interna que descriu les funcions del lloc de treball. Destrucció total de la resta de documentació en un termini de cinc anys (DOGC. 3241 - codi 358)

Llibre de matrícula del personal
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3356 - codi 364).

Llibre de visites de la inspecció de personal
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3356 - codi 365).

 
GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS

Matrius de talonaris de xecs
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als dos anys sempre que es conservin els corresponents extractes bancaris.

Contractació, renovació i/o cancel·lació d’una targeta de crèdit d’autopistes
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 6 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als sis anys.

 
GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES

Comandes de material
Terminis i disposició final:
Actiu 1
Semiactiu --
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: eliminació total.

 
GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES

Control de les tasques de manteniment d’immobles
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 5
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total.

Expedients d'expropiació forçosa
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3241 - codi 51).


LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS

 
Anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 1
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en el termini d'un any des de la data de publicació de l'anunci 

 

GESTIÓ DELS RECURSOS ACADÈMICS

Expedients de beques i ajuts per a l’estudi de caràcter general
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 3 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als tres anys.

Expedients de preinscripció a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu --
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als dos anys des de la data de tancament de l’expedient.

Expedients d'accés i admissió de persones més grans de 25 anys
Terminis i disposició final:
Actiu 2 anys
Semiactiu --
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. núm. 3431 - codi 401).

Exàmens d'accés i admissió de persones més grans de 25 anys
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu --
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan l'acta de qualificacions sigui ferma (DOGC. núm. 3431 - codi 402).

Expedients de centres que imparteixen el curs d'orientació universitària sobre l'accés per les proves d'accés a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 1 any
Semiactiu --
Inactiu Mostreig selectiu
Descripció disposició: destrucció total en el termini d'un any; conservació permanent de les actes de notes obtingudes en el curs d'orientació universitària i de les reclamacions que s'hi hagin presentat (DOGC. 3431 - codi 403).

Expedients dels tribunals de les proves d'accés a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 404).

Exàmens de proves d'accés a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 1 any
Semiactiu ---
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan l'acta de qualificacions sigui ferma (DOGC. 3431 - codi 405).

Expedients de sol·licituds de revisió d'exàmens de les proves d'accés a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 2 anys
Semiactiu ---
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en el termini de dos anys; conservació permanent de les resolucions i dels expedients que derivin en recursos administratius i contenciosos administratius (DOGC. 3431 - codi 406).

Actes de notes de les proves d'accés a la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 407).

Expedients de convocatòries de beques de col·laboració amb la universitat
Terminis i disposició final:
Actiu 2 anys
Semiactiu --
Inactiu Mostreig selectiu
Descripció disposició: destrucció total en el termini de dos anys; conservació permanent de l'expedient de convocatòria anual, de les resolucions de la Comissió de selecció i de les còpies de la creadencial de becari/ària (DOGC. 3431 - codi 408).

Expedients d'expedició de títol oficial (diplomat/ada, arquitecte tècnic/a, enginyer/a i doctor/a) 
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Mostreig selectiu
Descripció disposició: conservació permanent de la còpia del títol i eliminació de la resta de documents quan es faci efectiva la recollida del títol per part de l'estudiant ( DOGC. 3431 - codi 409).

Llibre de registre de títols oficials
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 410).

Expedients de menció de títols de doctor/a europeu/a
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 411).

Expedients acadèmics d'estudiants
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 412).

Expedients de doctorat i de lectura de tesi doctoral
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 413).

Expedients de convalidacions generals d'assignatures
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan l'estudiant s'hagi graduat en els estudis corresponents o quan hagin transcorregut dos anys sense que s'hagi formalitzat la matrícula (DOGC. 3431 - codi 414).

Actes de notes (de tots els cicles i de tots els estudis)
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: consevació permanent (DOGC. 3431 - codi 415).

 
ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

Exàmens i treballs d’estudiants
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu --
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total quan l’acta de qualificació de l’examen sigui ferma i conservació dels models d’exàmens.

Expedients d’avaluació del professorat
Terminis i disposició final:
Actiu 999
Semiactiu 1 any
Inactiu Buidat selectiu
Descripció disposició: conservació permanent dels resums i dels llistats dels qüestionaris en suport magnètic; destrucció total de la resta de la documentació transcorregut un curs acadèmic.

Programes d’assignatures
Terminis i disposició final:
Actiu 2 anys
Semiactiu --
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació dels programes i selecció del material opcional (apunts, dossiers de pràctiques, exercicis, etc.).

Registre de projectes i de treballs de fi de carrera
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu --
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent

Propostes de projectes i de treball de fi de carrera
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: Destrucció total als dos anys.

Sol·licitud de matrícula de projectes i de treballs fi de carrera
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 6 anys
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total als sis anys.

Expedients de tribunals qualificadors de projectes i de treballs fi de carrera
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Mostreig
Descripció disposició: Conservació permanent de les actes del tribunal i de les actes de notes de cada convocatòria; destrucció total de la resta de documentació als sis anys de la data d’acabament del curs acadèmic.

Actes de notes de projectes i de treballs fi de carrera

Terminis i disposició final:

Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent.

Expedients de convocatòries de programes d'intercanvi i de mobilitat d'estudiants
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 5 anys
Inactiu Mostreig selectiu
Descripció disposició: destrucció total en un termini de cinc anys; conservació dels acords bilaterals, contracte institucional, convocatòria de beques, resolució i llista d'admisos/es i informes finals (DOGC. 3431 - codi 416).

Expedients de beques d'intercanvi i de mobilitat d'estudiants
Terminis i disposició final:
Actiu 2 anys
Semiactiu ---
Inactiu Eliminació
Descripció disposició: destrucció total en el termini de dos anys (DOGC. 3431 - codi 417).

Expedients d'estudis propis
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 3 anys
Inactiu Mostreig selectiu
Descripció disposició: conservació permanent de les memòries, el pressupost general, les actes de les notes, els convenis i els acords, la correspondència, els impresos de difusió i els programes; destrucció total de la resta de documentació en un termini de tres anys (DOGC. 3431 - codi 418).

Tesis doctorals
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu ---
Inactiu Conservació
Descripció disposició: conservació permanent (DOGC. 3431 - codi 419).
 

ORGANITZACIÓ DE LA RECERCA

Expedients de convocatòries d’ajuts a projectes de recerca
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 6 anys
Inactiu Mostreig
Descripció disposició: conservació permanent de l’informe científic final i del certificat econòmic; destrucció total de la resta de la documentació als sis anys.

Expedients de convenis o contractes per al finançament de la recerca
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Mostreig
Descripció disposició: Conservació permanent del conveni o contracte i documents que estableixen condicions específiques; destrucció total de la resta de la documentació als dos anys.

Expedients de convocatòries d’ajuts de mobilitat per al personal investigador
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 2 anys
Inactiu Mostreig
Descripció disposició: conservació permanent de l’expedient general; destrucció total dels expedients nominals als dos anys.

Expedients de convocatòries de beques de recerca
Terminis i disposició final:
Actiu 888
Semiactiu 6 anys
Inactiu Mostreig
Descripció disposició: conservació permanent de les memòries finals; destrucció total de la resta de documentació als sis anys.

Títol sèrie
Terminis i disposició final:
Actiu  
Semiactiu  
Inactiu  
Descripció disposició: