Montané March, M. Amor. Terminologia i implantació: anàlisi d'alguns factors que influencien l'ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana. 2012.
Montané, M. Amor; Cabré, M. Teresa. La implantació de la terminologia normalitzada. Dins Actes de la Jornada Terminologia e mediazione linguistica: approcci e metodi a confronto [en línia]. Realiter; 2007.