La Biblioteca de la UPF participa intensament (comissions, grups de treball, etc.) en aquestes dues àrees d’activitat:

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Aquest curs acadèmic 2020-2021, s’ha treballat intensament en la implementació de la plataforma de serveis bibliotecaris Alma, d’Ex Libris, per renovar l’actual sistema de gestió bibliotecària de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic-UCC, la Biblioteca de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Alma és una plataforma de serveis bibliotecaris basada completament en el núvol i
amb una arquitectura de tinença múltiple. Disposa d’un client de treball web accessible des de qualsevol dispositiu sense haver d’instal·lar programari addicional i amb un disseny adaptatiu. Facilita la gestió dels materials impresos, electrònics i digitals en una sola interfície i inclou l’eina Primo per a la cerca i la descoberta dels recursos. 

A finals de juliol s'han posat en producció Alma i Primo, que a la UPF té el nom d'UPFinder.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) comptava, a finals del curs acadèmic, amb més de 5.746.346 registres bibliogràfics.

El 2020, el nombre de préstecs consorciats PUC ha estat de 16.855, que suposen un decrement del 54% respecte a l’any 2019, tenint en compte que aquest servei va quedar aturat de mitjans del mes de març fins a mitjans del mes de setembre a causa de la pandèmia.

L’ocupació del GEPA (magatzem de fons cooperatiu) ha arribat als 17.061 metres de prestatges, el qual suposa el 73% de la previsió total màxima de l’equipament, convertint-se el 2020 en l’any amb el major creixement de l’ocupació des
de la posada en marxa d’aquest equipament el 2008.

Seguint les directrius del programa Horizon 2020 d'Accés Obert de la Comissió Europea, la comissió de la CRUE i el CSIC, amb participació del CSUC, han estat negociant noves condicions per als acords amb les editorials científiques American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer i Wiley per poder aconseguir unes noves condicions contractuals (acords transformatius) per a les universitats de l'estat espanyol a partir del 2021. 

Els acords transformatius són nous contractes negociats entre biblioteques o consorcis i els editors que transformen el model actual de negoci de la publicació de revistes acadèmiques. Es caracteritzen per usar els diners tradicionalment destinats a les subscripcions (pagar per llegir) a un nou model que, a més de pagar per llegir, inclou el preu de publicar en accés obert (Article Processing Charge, APC). Fruit d'aquests acords, a la UPF disposem d'un nombre determinat d'APC gratuïtes.

 

Àrea de Ciència Oberta

El 2020 ha finalitzat amb 51 institucions al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), 12 universitats i 39 centres de recerca de la institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya). S’han incorporat, així, les dades de tots els centres de recerca CERCA.

Pel que fa a l'accés obert, s’ha treballat per contenir el cost del sistema de comunicació científica, incrementar el nombre d’articles en accés obert i fomentar
la transparència dels acords actuals.

La lluita contra la pandèmia de la covid-19 ha posat en evidència la importància
de compartir el coneixement científic de manera immediata i oberta entre la comunitat investigadora.

Ha continuat el servei de suport a la gestió de dades (Data Management Plans, DMP) i publicar en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). En resposta a aquesta darrera premissa,
el 2020 s’ha desenvolupat i iniciat un repositori de dades de recerca basat en el programari lliure Dataverse, que està pensat específicament per a dades de recerca. Disposa d’una estructura federada per a la personalització de cada instància; assigna el DOI com a identificador persistent; permet la inclusió de dades restringides o tancades, i transforma alguns formats de fitxers a formats de preservació, entre d’altres.

En paral·lel, s’han començat a establir recomanacions de bones pràctiques en la
gestió de dades de recerca basades en com organitzar, anomenar i versionar fitxers, com citar les dades de recerca, com establir el millor format i també sobre els drets i llicències de les dades de recerca.

S’han publicat els documents Plan de Gestión de Datos i la Guia per elaborar un
pla de gestió de dades per a doctorands.

Pel que fa a difusió, s’ha elaborat el vídeo Pla de gestió de dades per a doctorands sobre el funcionament de l’eiNa que permet redactar un DMP associat a una tesi doctoral. El guió ha estat obra de la UPC, la UPF i la URL, i la producció ha anat a càrrec de La Factoria de la UPF. També s’ha actualitzat el vídeo Què és un DMP o Pla de Gestió de Dades?, amb noves pantalles per canvis en el programari i subtítols en castellà i anglès.

Durant l'any 2020, ha continuat creixent el nombre de documents als repositoris consorciats. El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 32.561 tesis incorporades de 15 universitats participants el 2020, 1.990 tesis més que l’any anterior. Aquest repositori ha tingut més de 54 milions de consultes. A finals del 2020, el Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) contenia 173.742 documents de recerca de 29 institucions participants. El repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha arribat a les 530 revistes incorporades (24 més que el 2019), amb un total de 239.322 articles (el 99% en accés obert) de les 102 institucions participants (sis més que el 2019), que han tingut gairebé 6 milions de consultes. El repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) donava accés a més de 2,7 milions d’imatges/documents a 174 col·leccions de 37 institucions participants i s'han vist més d'un milió de pàgines. Finalment, el repositori Materials Docents en Xarxa (MDX) conté 8.085 materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi participen i que estan inclosos en 89 col·leccions. L’MDX ha rebut més de 200.000 consultes.

 

Formació

  • II Jornada de Ciència Oberta i Comunicació Científica (5 de novembre del 2020)
  • Serveis de dades i computació per al suport del cicle de recerca a una universitat (1 de desembre del 2020)
  • Planes de gestión de datos: teoría y práctica (2 i 4 de febrer del 2021)
  • Webinar amb Frontiers (10 de febrer del 2021)
  • Definir e implantar estrategias y servicios institucionales para la gestión de datos de investigación (18 i 19 de març del 2021)
  • Seminario-Debate sobre publicación en abierto de las tesis (24 de març del 2021)
  • DataverseNO: Building a national research data management support service based on the Dataverse software (18 i 19 de maig del 2021)
  • Pautes per establir un servei de gestió de dades de recerca (31 de maig i 2 de juny del 2021)
  • EOSC y los repositorios institucionales: la experiencia de DIGITAL.CSIC (15 i 17 de juny del 2021)