Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 1.355
Documents originals 362
Total 1.717