Capítol

%

Edificis i altres construccions

1.079.584,99

33,97

Maquinària i instal·lacions

173.344,21

5,45

Elements de transport

  0,00
Mobiliari i equipaments  

1.306.772,16

41,11

Equipaments per a procés de dades 488.515,23

15,37

Fons de Biblioteca

130.136,69

 

4,09

Total

3.178.353,28

 

100,00