Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

82.144.890,53

57,90

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

26.700.029,22

18,82

Capítol III. Despeses financeres

253.444,58

0,18

Capítol IV. Transferències corrents

4.712.878,08

3,32

Capítol VI. Inversions reals

22.904.529,89

16,14

Capítol VII. Transferències de capital

79.546,02

0,06

Capítol VIII. Actius financers

38.099,41

0,03

Capítol IX. Passius financers

5.039.456,81

0,03

Total

141.872.874,54

100,00