Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

33.323.022,40

22,58

Capítol IV. Transferències corrents

85.353.700,50

57,83

Capítol V. Ingressos patrimonials

3.369.571,24

2,28

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 33.854,50

0,02

Capítol VII. Transferències de capital

25.297.901,54

17,14

Capítol VIII. Actius financers

69.935,07

0,05

Capítol IX. Passius financers

134.377,00

0,09

Total

147.582.362,25

100,00