Capítol

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

40.234.537,00

26,77

Capítol IV. Transferències corrents

77.687.691,37

51,70

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.002.900,00

2,66

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 7.010,00

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

27.133.205,00

18,06

Capítol VIII. Actius financers

80.025,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

1.277.015,00

0,75

Total

150.272.383,37

100,00