Visualització del contingut web

Principals actuacions

Les polítiques de recursos humans per al PAS que fa dos anys es van definir han anat evolucionant, i en aquest curs 2019-2020 s’han concretat fonamentalment en tres línies:

 1. Assolir un plantilla de PAS estable, coherent i tecnificada.
 2. Consolidar un model de desenvolupament personal i professional i de gestió de persones per competències.
 3. Promoure un nou model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives, així com en l’ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització dels processos. 

Assolir una plantilla de PAS estable, coherent i tecnificada

Al llarg d'aquest curs acadèmic 2019-2020 s’han dut a terme actuacions segons les tres grans línies que orienten l’estratègia en la qual està treballant de manera prioritària l’Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO), tot i la contenció de la despesa que continua vigent:

 • L’estabilització de les persones interines o laborals temporals.
 • La consolidació dels funcionaris de carrera o laborals fixos en els llocs que ocupen amb adscripció provisional.
 • La promoció i la mobilitat del personal, per fomentar la carrera professional del PAS.

Estabilització: oposicions de torn lliure

Durant aquest curs, s’han dut a terme cinc convocatòries d’oposicions de personal funcionari de carrera de torn lliure. Aquests processos han permès convocar un total de 106 places de tres escales de funcionari: 83 places de l’escala administrativa (subgrup C1), 13 places de l’escala auxiliar administrativa de suport (subgrup C2) i 10 places d’auxiliars de serveis (grup E). 

Així, juntament amb les places de torn lliure convocades al 2018 per a funcionaris, aquests processos han permès que 105 persones interines de la UPF s’hagin pogut estabilitzar en una plaça fixa.

Alhora, s’ha convocat una plaça de nou ingrés de personal laboral (grup I).

Aquests processos s’han pogut dur a terme gràcies a l’oferta d’ocupació pública autoritzada per la Direcció General d’Universitats i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a compte de les taxes següents:

 • La taxa de reposició anual.
 • La taxa de consolidació (prevista en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, en compliment de la disposició transitòria quarta del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i que té per objecte consolidar l’ocupació temporal de les places que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades ininterrompudament de manera temporal des d’abans de l’1 de gener del 2005 (en el cas de la UPF, tenim 11 places del PAS autoritzades).
 • I la taxa addicional d’estabilització (prevista en la Llei de pressupostos del 2018), que té per objectiu estabilitzar l’ocupació temporal de places de naturalesa estructural de personal d’administració i serveis que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys tres anys abans del 31 de desembre del 2017 (en el cas de la UPF, tenim 174 places del PAS autoritzades).

Aquestes dues taxes addicionals tenen per objectiu reduir la temporalitat en l’ocupació pública i representen una oportunitat per a la UPF, que en el 2018 tenia un 39% del PAS temporal o interí (sense comptar el personal de suport a la recerca). 

Resta pendent per al curs 2020-2021 la convocatòria d’altres 70 places entre personal funcionari (subgrup A1 i A2) i personal laboral (dels tres grups) per tal de continuar amb l’objectiu d'estabilitzar el màxim nombre de personal interí i temporal de la UPF.

Consolidació: concursos de trasllat i promoció interna

Una segona línia de treball són les polítiques de consolidació dels llocs de treball del PAS funcionari de carrera o laboral indefinit que fa anys que està adscrit provisionalment i que no ha tingut l'opció de consolidar el lloc que ocupa. Així, durant aquest curs, s’han dut a terme concursos per al PAS amb aquesta finalitat i, en concret, s’han convocat set concursos de PAS funcionari i un concurs de PAS laboral. De manera que es va posant fi als encàrrecs de funcions i les comissions de serveis de llarga durada.

Promoció i mobilitat: concursos de trasllat i promoció interna i oposicions de promoció interna

Una tercera línia d’actuació ha estat el foment del desenvolupament professional mitjançant processos de promoció interna i de trasllat, que han permès la mobilitat dins la Universitat. En concret, durant aquest curs s’han convocat 13 places a concurs de trasllat i promoció interna de PAS funcionari, així com 4 places de PAS laboral.

Aquests concursos, sumats als anteriors, fan que s’hagin convocat un total de 17 places de PAS.

Consolidar un model de desenvolupament personal i professional i de gestió de persones per competències 

En paral·lel a totes les actuacions anteriors i en el marc de la política de recursos humans, com a projecte clau per al desenvolupament del PAS, s’ha continuat treballant en la consolidació del sistema de gestió de persones per competències, basat en el Diccionari de competències personals i tècniques propi de la UPF que la Universitat té definit per al PAS en tres grans àmbits d’actuació: el disseny dels perfils professionals, la selecció per competències i el desenvolupament i la formació.

L’enfocament de la gestió de competències ens permet integrar en un context complex i ampli els coneixements, els procediments i els reglaments que caracteritzen els llocs de treball (coneixements) i les habilitats necessàries per executar-los (competències personals i tècniques). En aquest sentit, es dissenyen les descripcions dels llocs de treball, tenint com a punt de referència els perfils competencials marc.

En la mateixa línia, pel que fa als processos selectius del PAS, s’avaluen tant la part de coneixements del lloc de treball, com la part de competències, personals i tècniques, establertes prèviament en cadascun dels perfils competencials; amb l’objectiu de captar el millor talent intern del PAS i el perfil més òptim per a cada un dels llocs de treball.

La selecció segons un model basat en competències ens permet identificar en les persones el nivell exigit de les competències tècniques i personals requerides en els llocs de treball. L’objectiu de la selecció és aconseguir la major adequació de cada persona al lloc.

La integritat de totes les polítiques adreçades al desenvolupament del PAS preveu també la formació en competències. En aquesta línia, s’ha dissenyat el pla de formació, que ha integrat programes de formació articulats en base al diccionari propi.

Així, a principis d’any, es va publicar el Pla de Formació 2020 per al PAS, en el qual es consolida el portal Desenvolupament Professional, dins la intranet del personal de la UPF, com una eina viva que s’actualitza a mesura que s’hi incorporen novetats. 

Continuant amb l’estratègia iniciada, la formació del PAS ha tingut com a principals objectius millorar les seves competències personals i tècniques per aconseguir un desenvolupament més òptim en el lloc de treball i assolir amb major èxit els objectius de la unitat o del servei on treballa, així com facilitar una millor adaptació als canvis a l’entorn laboral.

Alhora, s’han continuat programant cursos per al desenvolupament professional dels treballadors més enllà del lloc de treball, que permeti la promoció i la carrera professional del PAS dins la Universitat, a més d’incentivar la motivació i potenciar el talent. 

Així mateix, enguany s’ha elaborat un Pla de Formació Específic d’actualització professional per al col·lectiu de biblioteques. 

 

Dins del Pla de Formació en llengua anglesa s'han tornat a programar cursos generals de nivell B1.1 i B2.1, atenent el resultat de les proves de nivell fetes el 2019. Per l’altra, es modifica el programa Keep Your English Fit, amb l'objectiu de mantenir i de perfeccionar l’ús de la llengua anglesa, alhora que s’ha introduït una nova metodologia de treball. 

La situació sobrevinguda derivada de l’estat d’alarma per la covid-19 a partir del 13 de març ha obligat a fer una reformulació del Pla de Formació 2020. Per tant, es va haver de reprogramar la formació presencial prevista per al període març-juny en els aspectes següents:

 • Transformar part de la formació prevista en modalitat presencial a modalitat no presencial.
 • Programar noves accions formatives derivades de les necessitats sobrevingudes, en modalitat no presencial.

Aquesta nova oferta ha inclòs accions sobre benestar i gestió emocional, posant el focus en la situació conseqüència de la covid-19. Accions algunes de les quals s’han desenvolupat en formats webinar, tant adreçats a tot el PAS, com alguna específica per al col·lectiu de comandaments. 

 

Cal destacar la priorització de la formació adreçada al col·lectiu d’auxiliars de serveis en diferents competències: Llengua Catalana, Llengua Anglesa i en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que s’ha fet durant els mesos d’abril i maig en modalitat no presencial. 

 

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat laboral i de la salut, s’ha dissenyat una formació per a tot el col·lectiu de treballadors, PAS i PDI, amb l’objectiu de posar al seu abast els coneixements bàsics necessaris (tant de prevenció, com de protecció) per a la reincorporació a la feina presencial en l’etapa de la represa. 

Promoure un nou model de gestió basat en l'adequació d'estructures administratives, així com en l'ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització dels processos

Aquesta tercera línia dins de les polítiques de recursos humans té com a finalitat dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis; en aquest sentit, durant el curs 2019-2020, s’han dut a terme deu anàlisis organitzatives, de les quals s’han implementat set. 

Alhora, dins d’aquest àmbit, l’Àrea de Recursos Humans i Organització treballa per l’ordenació, la simplificació, l'adequació i l'automatització de processos. Així, una de les principals línies d’aquest curs ha estat el projecte de certificació dels processos transversals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. També s’ha estat treballant en els sistemes d’informació i en la integració de les aplicacions de gestió en l’àmbit de recursos humans.

En l’apartat “9.2 d’Organització i processos” d’aquesta Memòria es troba un major desenvolupament i concreció d’aquesta línia per al curs 2019-2020.


Altres línies d'actuació

Salut laboral 

En relació amb la prevenció de riscos laborals, durant aquest curs acadèmic s’ha continuat impulsant una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i saludables, a partir de la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF.

En l’apartat “3.5. Prevenció de riscos laborals” d’aquesta Memòria es troba el desenvolupament i la concreció de totes les actuacions referides a la prevenció de riscos dutes a terme durat el curs 2019-2020, així com les actuacions relatives a la promoció de la salut. A més de les accions preventives que ha de dur a terme la Universitat, des del punt de vista laboral, per fer front a la covid-19.

Negociació col·lectiva

En el marc de la negociació col·lectiva del PAS, s’han continuat els treballs amb els representants dels treballadors en el si de les diverses comissions i reunions que hi ha establertes per tal d’aprofundir en els temes relacionats amb la formació, les condicions de treball i tots aquells altres temes que són matèria de negociació. Alhora, i com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la covid-19, s’han fet reunions per tractar específicament temes derivats d’aquesta situació sobrevinguda. A més, s’han mantingut reunions informatives entre els presidents dels òrgans de representació del PDI i del PAS (juntes de personal i comitès d’empresa) i el gerent, el vicerector per a projectes per a la comunitat universitària i la vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització.

En el si de la Comissió Unitària de Condicions Laborals, en data 29 d’octubre del 2019, s’ha signat l’acord del calendari laboral del PAS per a l’any 2020.

Pel que fa a l’acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat, en data 22 de setembre del 2019, les mesures d’aquest acord van deixar de tenir efectivitat, ja que se n’han de revisar les mesures contingudes i verificar la seva adequació a la normativa actualment vigent. Ara bé, les persones que tenen 60 anys o més, i que estaven gaudint de les mesures previstes en aquest acord, per tal de continuar gaudint de mesures de conciliació, han pogut sol·licitar qualsevol de les modalitats horàries previstes en la Normativa de regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

Igualment, a l’inici de curs s’ha continuat fomentant el teletreball com una modalitat més d’organització del treball i de prestació horària, després de la valoració positiva de les convocatòries anteriors. Prova d’això és que un total de 185 persones el van estar gaudint. No obstant això, el pla de teletreball -atesa la crisi sanitària provocada per la covid-19 que ha comportat haver de treballar, parcialment o total, des de la distància- ha quedat suspès.

En aquest curs s’ha continuat amb la negociació d’un nou acord de jornada i horaris del PAS, iniciada a principis del 2019, la qual s’ha hagut d’interrompre temporalment durant uns mesos a causa de la situació sobrevinguda generada per la covid-19, i s’ha tornat a reprendre al mes de juliol d’aquest 2020. 

En data 29 de juliol, la secció sindical de la Intersindical-CSC, la Junta de Personal PAS (JPAS) i la Gerència han signat finalment l’acord de jornada i horaris, tot i que no s’ha aconseguit el consens de totes les parts, com ha estat la pretensió de la Gerència en el decurs del procés de negociació. Les noves condicions de l’acord respecte a l’actualment vigent, de l’any 2004, tenen l’objectiu de simplificar els horaris així com combinar la necessària presència per atendre les necessitats dels serveis i la voluntat de facilitar al màxim la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. Aquest acord suposa un conjunt de millores important per al conjunt del PAS de la Universitat.

Aquest acord de jornades i horaris del PAS es portarà a aprovació del Consell de Govern a la primera reunió del pròxim curs acadèmic, prevista per al mes d’octubre, i la seva aplicació serà a partir del mes de novembre. 

També en data 29 de juliol, la secció sindical de la Intersindical-CSC, la Junta de Personal i la Gerència han signat l’acord sobre mesures organitzatives i de condicions laborals per a la represa de l’activitat del PAS a la UPF. Tot i que en aquest acord tampoc no s’ha aconseguit el consens de totes les parts (pretensió de la Gerència en el decurs del procés de negociació), és un acord que es valora positivament, atès que fixa les mesures organitzatives i les actuacions concretes relacionades amb la reincorporació presencial del PAS als campus i als edificis de la Universitat, quan l’activitat de la UPF es pugui reprendre presencialment, partint de la constatació que la nostra és una institució amb una activitat acadèmica (docent i investigadora), amb una atenció i un suport administratiu i de gestió, eminentment presencials. Aquestes mesures i actuacions estan supeditades a l’evolució de la situació sanitària.

El context actual ha fet necessari que ens haguem d'organitzar de manera diferent per tal de poder dur a terme les funcions que tenim assignades, en tant que servei públic, tenint present en tot moment les indicacions que les autoritats sanitàries estableixin en relació amb la covid-19. Per aquest motiu, ha estat necessari comptar amb un acord que regulés les noves condicions per a aquesta etapa de reincorporació presencial del PAS.

Comunicació

Durant aquest curs, s’ha continuat treballant en la millora de la comunicació interna, mitjançant plans de comunicació que inclouen diferents accions per diversos canals, i adreçats a diferents col·lectius: PAS, PDI, equips de comandament, agents socials, etc., garantint així la comunicació transversal. En total, s’han elaborat catorze plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos, canvis organitzatius i altres informacions estratègiques. 

Alhora, s’han dut a terme nombroses comunicacions com a conseqüència  de la crisi sanitària de la covid-19 que, en tant que  situació sobrevinguda i desconeguda, ha comportat haver de conviure amb una situació d’incertesa i de complexitat, tant personal com laboral, que ha obligat a haver d’adaptar-nos a molts canvis.

En aquest sentit, cal destacar que des de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, i per tal de donar als treballadors i treballadores (tant PAS com PDI) eines per ajudar a gestionar la nova realitat que ens ha portat la crisi sanitària de la covid-19, s’ha dissenyat un Especial Breus de Recursos Humans, dirigit al personal de la UPF, el qual conté una selecció de recomanacions, articles, vídeos i propostes de conferències en entorn web, relacionades amb la prevenció dels riscos laborals, la promoció de la salut, la gestió emocional i l'organització del treball. Alhora, també s’ha dissenyat un Butlletí de Recursos Humans per als comandaments, per tal d’aportar idees i reflexions per saber gestionar diàriament els equips en la distància durant aquest període.

Estadístiques