Nombre de títols en suport paper 11.900
Nombre de títols d'accés remot 23.000