Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de contractes de llicències i royalties

11

8 7 10 11

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

117,2

57,0 65,9 81,8 86,6
Contractes sense contraprestació econòmica 66 93 72 79 91

Nombre de contractes de confidencialitat (CDA/NDA)

24

15 26 24 13

Nombre d'acords de col·laboració / acords marc

16

23 10 7 7

Nombre de MTA / DTA signats

19 49 31 38 63

Nombre d'acords de cotitularitat

2 3 2 4 2

Nombre de llicències sense contraprestació econòmica

2 - 2 5 3

Altres

3

3 1 1 3