Tipus ajut 2015 2016 2017 2018 2019

Projectes i ajuts competitius

23.193 22.163 30.531 23.179 26.592

Contractes i ajuts no competitius

4.403 4.464 3.438 3.850 3.998

Recursos humans

5.158 8.690 6.534 8.249 6.762

Infrastructura i ajuts institucionals

5.225 5.463 5.392 5.405 5.276

Total

37.979

40.780 45.895 40.683 42.628

*Imports en milers d'euros

Projectes i ajuts competitius: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, ajuts per a l'organització de congressos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, suport a grups de recerca, premis, ...

Recursos humans: Incorporació de personal investigador (inclou programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva), estades fora, ajuts predoctorals.
Contractes i ajuts no competitius: recerca, serveis, ajut basal, formació i serveis científico-tècnics. 
Ajuts institucionals: PROFOR, programa ICREA Senior (valoració anual del conjunt de contractes), ...