Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 5 8 13
Funcionari de carrera 66 236 302
Funcionari interí 50 128 178
Laboral fix 64 43 107
Laboral eventual 35 36 71
Funcionari interí no estructural 3 9 12
Laboral eventual no estructural 10 26 36
Total 233 486 719