Competència/Àmbit funcional Accions Participants Homes Dones Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi i solució de problemes 2 23 7 16 18,5 5,1
Anàlisi de dades i avaluació 1 1 1   14 -
Comunicació interpersonal efectiva 3 42 13 29 36 5
Direcció de l'equip 4 42 11 31 57 5
Docència 7 43 3 40 25

5,2

Econòmic 1 1   1 16 -
Flexibilitat i gestió del canvi 1 8 1 7 8 5,4
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 1 2   2

2

-

Gestió documental

22

575

141 434

146,5

5,4
Gestió emocional

13

261

55 206 92

5,3

Infraestructures i recursos materials

1

2

2  

16

-
Innovació i creativitat 2 14 2 12 24 4,9
Jurídic

39

555

119 436 213,5

5,1

Lideratge i influència

8

76

22 54

53,5

5,2

Llengua anglesa

19

203

61 142

529

5,4

Llengua catalana

8

84

40 44

91

5,4
Organització del treball i del temps

9

94

1 81

66,5

4,8

Persones i organització

2

5

  5

35

-

Proactivitat, iniciativa i autonomia 5 44 8 36 15 4,8
Promoció, comunicació i informació

8

47

6 41

56

5,2

Recerca i transferència del coneixement

7

9

3 6

285

-

Responsabilitat social

10

127

27 100 84

5,5

Seguretat i salut laboral

76

2947** 1478 1469

235

4,4

Tecnologia de la informació i la comunicació

21

159

56 103 270,5

4,9

Treball en equip i cooperació

1

31 11 20

3

4,6

Total 271 5395 2080 331 2427 5,1

Notes:

 * Valoració mitjana de satisfacció sobre 6. Les caselles sense dades són les que no tenim dades de valoració.

** Participants: Inclou tot el PAS i tot el PDI de l'acció formativa "Reincorporar-se a la Feina Presencial"