Capítol

%

Edificis i altres construccions

1.039.871,24

35,85

Maquinària i instal·lacions

139.093,58

4,80

Elements de transport

  0,00
Mobiliari i equipaments  

768.714,97

26,51

Equipaments per a procés de dades 751.044,93

25,90

Fons de Biblioteca

201.519,70

6,95

Total

2.900.244,42

100,00