Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

77.307.318,45

56,16

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

28.106.172,30

20,42

Capítol III. Despeses financeres

181.173,34

0,13

Capítol IV. Transferències corrents

7.386.472,94

5,37

Capítol VI. Inversions reals

22.663.912,64

16,47

Capítol VII. Transferències de capital

116.647,05

0,08

Capítol VIII. Actius financers

91.062,25

0,07

Capítol IX. Passius financers

1.793.764,77

1,30

Total

137.646.523,74

100,00