Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

79.313.344,24

52,70

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

29.875.438,06

19,85

Capítol III. Despeses financeres

357.404,94

0,24

Capítol IV. Transferències corrents

8.028.118,11

5,33

Capítol VI. Inversions reals

30.517.340,00

20,28

Capítol VII. Transferències de capital

83.175,00

0,06

Capítol VIII. Actius financers

80.015,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

2.244.889,62

1,49

Total

150.499.724,97

100,00