Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

39.456.002,16

27,90

Capítol IV. Transferències corrents

73.792.946,90

52,18

Capítol V. Ingressos patrimonials

3.955.566,60

2,80

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 6.763,30

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

23.465.390,23

16,59

Capítol VIII. Actius financers

93.278,31

0,07

Capítol IX. Passius financers

643.478,35

0,46

Total

141.413.425,85

100,00