Tipus ajut 2014 2015 2016 2017 2018 *

Projectes i ajuts competitius

21.949

23.193 22.163 30.531 23.179

Contractes i ajuts no competitius

2.957

4.403 4.464 3.438 3.850

Recursos humans

3.999

5.158 8.690 6.534 8.249

Infrastructura i ajuts institucionals

5.064

5.225 5.463 5.392 5.405

Total

33.969

37.979

40.780 45.895 40.683

*Imports en milers d'euros

2018 no inclou el finançament dels projectes 2018 de les convocatòries retos i generación del conocimiento del Plan Estatal. 5,2 milions d'euros que s'incorporen a la memòria 2019

 

Projectes i ajuts competitius: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, ajuts per a l'organització de congressos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, suport a grups de recerca, premis, ...

Recursos humans: Incorporació de personal investigador (inclou programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva), estades fora, ajuts predoctorals.
Contractes i ajuts no competitius: recerca, serveis, ajut basal, formació i serveis científico-tècnics. 
Ajuts institucionals: PROFOR, programa ICREA Senior (valoració anual del conjunt de contractes), ...