Els tres serveis de suport tecnològic a la recerca estan participant, conjuntament amb la Unitat d'Infraestructures i Seguretat, en un projecte que permetrà definir un nou model de prestació de serveis específics per a la recerca sobre proveïdors d'infraestructura al núvol amb garanties d’èxit. Aquest projecte permetrà fer front a futurs creixements o demandes puntuals d'augment de prestacions sense haver d'ampliar la infraestructura física als campus.

Campus de la Ciutadella

S'ha desplegat una nova plataforma de virtualització basada en Proxmox per poder atendre les necessitats de virtualització del campus de la Ciutadella i del campus del Mar. Aquesta nova infraestructura permet assumir noves demandes.

Un nou clúster del Computational Neuroscience Group (CNS) s’ha posat en marxa. D’altra banda, s’ha començat la planificació de la migració dels nodes del clúster que fins ara donava servei a aquests investigadors cap a la nova infraestructura.

S'ha participat en el nou concurs per ampliar infraestructures del Centre for Brain and Cognition (CBC), que ha de permetre dotar de més potència de còmput i emmagatzemament els seus investigadors.

També s'ha renovat el sistema de monitorització basat en Nagios, que ha de permetre una millor gestió. El nou sistema permet delegar certes comprovacions de l’estat de màquines i serveis als usuaris o al personal especialitzat assignat per gestionar els projectes de recerca dels diferents grups.

Campus del Poblenou

Els serveis transversals oferts als investigadors són els següents:

 •  Autenticació LDAP+AD: servei d'autenticació centralitzat per a tots els serveis administrats des de la Unitat d'Informàtica del campus del Poblenou i per a alguns servidors propis de diferents grups.
 • Repositoris TRAC/SVN: repositoris de versions de codi amb una capa web TRAC que amplia les funcionalitats d'un projecte SVN, amb oferta de noves eines col·laboratives, com ara gestió de documentació, assignació de tiquets de servei, etc. Aquest servei s’ha complementat amb l'entrada en servei del repositori de codi GitLab, molt més modern i amb més prestacions, que en els propers mesos assumirà les tasques del repositori SVN i el substituirà.
 • Espai de disc en xarxa personal i compartit: espai de disc complementari al de la resta de la comunitat universitària, i que funciona per als sistemes operatius Windows, Linux i Mac.
 • Wikis: suport a diferents tipus de wikis, principalment MoinWiki.
 • Servidors virtuals delegats: qualsevol grup de recerca del campus pot demanar servidors virtuals per als seus projectes, amb gran capacitat de personalització.
 • Assessorament tècnic: servei d'assessorament tècnic per als grups de recerca a l'hora de dissenyar els sistemes informàtics d'un determinat projecte en tota la seva amplitud: definició de requeriments, arquitectura de sistemes, seguretat, pressupostos per a maquinari, etc.
 • Sistema de backup, tant per a servidors físics i virtuals com per a dades. El backup es fa contra un sistema allotjat al centre de càlcul de Jaume I que, a més, ofereix capacitats de disaster recovery.
 • Sistema de monitorització: configuració d'un sistema de monitorització i d'alertes compost per diferents eines complementàries, com ara Check_MK i Cacti.
 • Informes per a la presa de decisions: s'ha posat en marxa una nova web que permet als caps dels diferents grups de recerca consultar el consum de recursos informàtics que el seu grup està fent.

Durant el curs 2017-2018 s'ha posat en marxa l’ampliació del servei d’emmagatzemament i de còmput massiu derivat de la licitació dels ajuts obtinguts conjuntament a través de fons FEDER (convocatòria 2015-2016) i del premi d'excel·lència María de Maeztu rebut pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquest nou maquinari ha implicat:

 • Un augment de x3 en espai de disc en xarxa
 • Un augment de x4 en la velocitat d’accés troncal a les dades
 • Un augment de x2 en la capacitat de computació

Addicionalment, s’ha finalitzat la implementació d’una nova capa de seguretat informàtica en les comunicacions cap a Internet a través d'un nou balancejador de càrrega, que permetrà als projectes del campus disposar de millors capacitats d'alta disponibilitat i millorar, alhora, la seva seguretat i fortalesa envers atacs informàtics externs.

Taula 6.52. Serveis de suport a la recerca (campus del Poblenou). 2017-2018
 

Campus del Mar

Durant aquest curs, s’ha posat en producció el nou maquinari adquirit amb fons FEDER. Aquest maquinari ha anat destinat a actualitzar la infraestructura del clúster de còmput. Durant el curs s'han migrat les dades i els usuaris.

El clúster de còmput compta amb 44 servers amb 700 cores i 5.824 GB de RAM, que donaran més de 5 Tflops, gestionat amb un nou sistema de cues SLURM i amb un repositori de software gestionat amb mòduls i Easybuild. 

Pel que fa al sistema d’emmagatzemament distribuït, té un disc compartit de 683 TB, gestionat amb el sistema gestor de fitxers IBM Spectrum Scale amb 424 GB de cache i potenciat amb 7 TB de discos SSD per respondre a una alta demanda de peticions de I/O.

S’han incorporat nou laboratoris en la utilització dels serveis oferts en aquestes infraestructures, que són un total de 49 laboratoris (o grups de recerca).