Tipus Total models
Anuncis (premsa) 8
Cartells 110
Diplomes 130
Dossiers 19
Dissenys per a webs 460
Fullets, desplegables, postals 218
Gran format: banderoles, plafons 99
Identificacions i marques pròpies 150
Papereria 63
Publicacions 7
Total 1120