Nombre de títols disponibles (*) 34.000

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, etc.