Biblioteca/CRAI de la Ciutadella (Jaume I i annexos)  Biblioteca/CRAI de la  Ciutadella (Dipòsit de les Aigües) Biblioteca/CRAI del Poblenou Biblioteca del Campus Universitari Mar  Total
Llocs de lectura 371 481 202 144 1.198
Llocs de lectura informal 12 - 14 - 26
Llocs en sales de treball en grup 82 - 32 89 203
Llocs en sales per a estudiants de postgrau 50 20 32 - 102
Cabines de traducció - - 4 - 4
Catàleg 6 3 8 4 21
Estacions d'informació (EdI) 3 1 - - 4
Ordinadors de consulta dels recursos-e - - - 6 6
Estacions d'ofimàtica (EdO) a sala 39 - 79 5 123
Estacions d'ofimàtica (EdO) en aules d'informàtica 116 - - 29 145
Estacions audiovisuals i de visionat 3 - 6 - 9
Lectors de microformes - 2 1 - 3
La Factoria 6 - - 2 8
Aula de formació - - 13 - 13
HackLab - - 15 - 15
Total 688 507 406 279 1.880