Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de contractes de llicències i royalties

10 

8

11

8 7

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

69,7

94,5

117,2

57,0 65,9
Contractes sense contraprestació econòmica 55 76 66 93 72

Nombre de contractes de confidencialitat (CDA/NDA)

13

24

24

15 26

Nombre d'acords de col·laboració / acords marc

17

18

16

23 10

Nombre de MTA / DTA signats

12

16

19 49 31

Nombre d'acords de cotitularitat

11

4

2 3 2

Nombre de llicències sense contraprestació econòmica

1 4 2 - 2

Altres

1

10

3

3 1