Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaCLIK 2016-2017

Durant el curs s'ha convocat el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) 2016-2017, per concedir ajuts a iniciatives de caràcter experimental i de recerca sobre innovació i millora de la qualitat docents.

En atenció a l'assoliment de l'objecte de la convocatòria, es van plantejar les línies estratègiques següents:

 • Redefinició de la presencialitat en el procés d'aprenentatge
 • Ús i experimentació amb noves plataformes, formats i models docents
 • Fusió de recerca i docència en el procés d'aprenentatge
 • Models i eines d'avaluació del procés des de diferents perspectives i dimensions
 • Projectes col·laboratius docents amb altres organitzacions
 • Desenvolupament de pràctiques docents que contribueixin a l'ocupabilitat i la inserció laboral

I les línies transversals següents:

 • Internacionalització i multilingüisme
 • Responsabilitat social
 • Pluridisciplinarietat i hibridació de camps d'estudi

Aquesta convocatòria es va organitzar al voltant de dues modalitats: Projectes d'innovació en el model educatiu i Projectes de reorganització docent.

Les principals línies estratègiques són:

 • Entorns i metodologies innovadores d'aprenentatge
 • Redefinició de la presencialitat
 • Fusió entre docència i recerca
 • Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Transferència a l'entorn
 • Igualtat de gènere
 • Ocupabilitat i emprenedoria
 • Reorganització docent i logística educativa
 • Anàlisi, prospectiva i investigació sobre la innovació docent

Els projectes poden incloure alguna de les línies transversals següents:

 • Internacionalització i multilingüisme
 • Compromís social, desenvolupament sostenible
 • Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

La convocatòria planteja dues fases de sol·licitud i valoració. La primera és la de recollida d'IDEES, que constitueixen propostes generals i que inclouen una informació preliminar del projecte d'innovació docent que es vol desenvolupar. L'avaluació d'aquestes IDEES és externa, aplicant criteris d'adequació de la idea a les línies estratègiques i transversals, implementació de la idea i impacte d'aquesta.

A partir d'una preselecció de les idees presentades, a la segona fase es procedeix a dur a terme dues sessions d'assessorament per trobar sinergies entre projectes que ampliaran l’impacte i l’abast de les propostes seleccionades.

Els resultats han estat:

 • 36 idees recollides
 • 35 idees seleccionades

 

Convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent

Durant el curs 2016-2017, el CLIK ha presentat les propostes següents, relacionades amb temes d'innovació i millora de la qualitat i n'ha fet el seguiment:

 • Suport a projectes d'aprenentatge servei (Fundació Jaume Bofill)
 • Projecte Guiatge (Ajuntament de Barcelona)
 • Programa MIF - Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres
 • Projecte Horitzons (Departament d'Afers Socials)

 

Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

El Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) està constituït pels ICE, IDES, CLIK i e-Learn de les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya. El GIFD va començar a gestar-se l'octubre del 2009, fruit d'una proposta de col·laboració en el si de la universitat pública catalana, orientada al treball conjunt per identificar les competències docents dels professors universitaris, atès el nou context que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ens plantejava i els reptes que establia per a la formació docent.

El GIFD ha participat enguany a la Jornada d’Innovació Docent (15 de febrer del 2017), organitzada pel CLIK, "Pràctiques d’innovació docent a la universitat", en concret a la taula rodona “Perspectives d’innovació docent a la universitat”, amb l’aportació de la responsable del GIFD, Teresa Pagès (ICE-UB), "Les competències per a la docència universitària: el cas de la innovació docent". 

 

Xarxes universitàries d’aprenentatge-servei

Xarxa Aprenentatge-Servei Universitària (ApS-U) estatal. La UPF, a través del CLIK, participa a la xarxa universitària estatal. Enguany la UPF hi ha presentat una comunicació institucional: "Estudios de comunicación en la UPF en clave de innovación social: iniciativas docentes con metodología aprendizaje-servicio en grado y máster". 

Participació a la Xarxa d’ApS Universitària catalana (U)Cat, i disseny de la segona trobada Entitats i Universitats: Col·laborar per Transformar”, el 10 de juliol del 2017 a la Universitat Rovira i Virgili.

 

Projecte Horitzons: “Competències d’introducció a la universitat a secundària: evitant l’exclusió social”

Té com a objectiu ajudar a construir referents universitaris per a estudiants de batxillerat que no han comptat amb persones amb estudis superiors al seu entorn més proper.

Tercera edició d’aquest projecte, impulsat per membres del personal d'administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI) de la  UPF. El projecte Horitzons es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb el màster en Estudis Migratoris del Departament de Ciències Polítiques i Socials, la Biblioteca-CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i els professors de secundària dels centres implicats. Enguany, s'hi ha integrat l’INS Joan Salvat Papasseit.

Aquest curs hi han participat set estudiants de grau de la UPF com a voluntaris per facilitar referents propers i estratègies universitàries a més de 100 alumnes de primer de batxillerat amb escassos referents al seu entorn a cada institut participant.

La cloenda es va fer a la UPF, el 16 de maig del 2017. Un centenar d'alumnes dels tres instituts participants van apropar-se a la Universitat Pompeu Fabra on, dividits en diferents grups, van fer activitats lúdiques.

L'experiència es va presentar com a comunicació en el marc del Congreso Internacional - XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social - Pedagogía Social, Juventud y Transformaciones Sociales", organitzat per la UdG del 14 al 16 de setembre del 2016, com a bona pràctica d'empoderament de joves. Així mateix, la iniciativa va ser escollida com a experiència d'èxit per ser presentda a la jornada Compromís Social de les Universitats amb l'Èxit Educatiu, que va organitzar l'ACUP i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Projecte Prometeus

La xarxa Prometeus té la finalitat de facilitar el pas a la universitat de joves amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del barri del Raval. En aquest marc, el projecte Prometeus persegueix tres blocs de resultats que tenen a veure amb l’impacte, el retorn i la transferència.

Aquest curs s’han previst dues beques salari de modalitat Prometeus adreçades a estudiants procedents dels instituts de Ciutat Vella. Finalment, s’ha cobert una de les beques, tot i que han estat tres els estudiants d’aquests instituts que han accedit a la UPF.

Així mateix, entre les accions específiques s’ha assignat una figura tutorial per als estudiants procedents d’aquest entorn i la coordinació entre les institucions per fer el seguiment dels alumnes. I s’ha posat en marxa un mecanisme de mentoria de suport a aquests alumnes.

 

Campus Júnior, "Universitat i tu"

Aquests cursos tenen com a objectiu aproximar la universitat i tot el seu entorn a estudiants de tercer i quart d'ESO. L'alumne integra, així, de manera lúdica tot allò que suposa aprendre a la universitat i adquireix aquelles habilitats i competències pròpies de l'àmbit universitari. El curs està coordinat per l'equip del projecte Horitzons (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca-CRAI i Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

 

European Learning & Teaching Forum de la European University Association

La European University Association organitza grups temàtics sobre aprenentatge i ensenyament per afavorir el debat i la participació de les universitats  europees.

Els principals objectius dels grups temàtics són: 

 • Identificar els principis fonamentals per a l'èxit de l'aprenentatge i de l'ensenyament a tot Europa, amb atenció a l'entorn canviant de l'educació superior.
 • Intercanviar bones pràctiques en diversos aspectes organitzatius, educatius i qualitatius d'aprenentatge i ensenyament.
 • Contribuir a la millora de l'aprenentatge i de l'ensenyament a les universitats europees.

La UPF ha designat el professor Manel Jiménez, director del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), per formar part del grup temàtic "La construcció d'un vincle entre recerca i docència a la universitat".

Temàtica Peer Group 1 ."La construcció d'un vincle entre recerca i docència a la universitat"

Formen part d'aquest grup les universitats següents:

 • Universitat Humboldt de Berlín (coordinadora del grup), Alemanya
 • Universitat Pierre et Marie Curie, França
 • Universitat de Sheffield, Regne Unit
 • Universitat de Roma La Sapienza, Itàlia
 • Universitat Pompeu Fabra, Espanya
 • Universitat Tecnològica de Silèsia, Polònia
 • University College Cork, Irlanda
 • Universitat de Boras, Suècia

 

UPF SUNY COIL Symposium

Els dies 13 i 14 d’octubre del 2016, la UPF va acollir les jornades d’aprenentatge col·laboratiu “Open Shared Experiences in Education and Research for Cultural and Experience-based Industries”, organitzades pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), en col·laboració amb el SUNY COIL Center (Centre d’Aprenentatge Col·laboratiu en Línia de la Universitat Estatal de Nova York).

Les jornades es van centrar en metodologies docents innovadores i col·laboratives que els professors poden incorporar a l’aula. L'acte va incloure conferències i tallers pràctics, i va comptar amb la participació d'experts internacionals i de diversos membres de la comunitat universitària.

 

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’Associació RED-U, Red Estatal de Docencia Universitaria, un espai per difondre i intercanviar polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari.

Durant el curs 2016-2017, el CLIK ha col·laborat en les activitats següents:

 • Participació en el Congrés CIDUI 2016, el dia 6 de juliol del 2016, organitzant el simposi The Concept of Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) as a Teaching Qualification Framework for University Teaching Staff.
 • Organització de les jornades TFG, TFM…, ¿Cómo Convertirlos en Experiencias Educativas de Alto Valor?, els dies 10 i 11 de novembre del 2016.

 

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI).

Tot i que es tracta d’un congrés biennal, l'any que no es fa s'organitza un simposi sobre una temàtica específica d'actualitat relacionada amb l'educació superior.

Durant el curs 2016-2017, el CLIK ha col·laborat en les activitats següents:

 • Congres CIDUI 2016. “Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge”. Juliol del 2016.
 • Simposi Desenvolupament Professional Docent: Claus i Reptes. Maig del 2017.

 

Aula Global

Durant el curs 2016-2017, La Factoria+, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar perfeccionant l’Aula Global. En aquesta línia s’ha implementat una prova pilot amb els professors i els estudiants dels graus de l’Escola Superior Politècnica, de Ciències Polítiques i Socials i d'Humanitats. La nova versió ofereix funcionalitats com el portafoli electrònic, l’enregistrament i la gestió de vídeos i les videoconferències. A més, presenta una interfície totalment renovada amb un disseny més atractiu, més usable i més intuïtiu pel que fa a l'ús de recursos i d'activitats.

En aquesta nova versió s’han preparat una sèrie de recursos de suport informatiu i formatiu basats en les respostes a les enquestes de valoració de la prova pilot (450 respostes de professorat i d'estudiants): una nova web d’eines TIC per a la docència, una guia didàctica sobre docència i Aula Global, disponible a la web del CLIK i de La Factoria+, i un curs en línia sobre com incorporar l’Aula Global a la docència segons els mètodes didàctics que es vulguin utilitzar. 

Aula Global. Espai del professorat

Durant aquest curs, l’Aula Global específica dedicada al professorat ha fet un salt qualitatiu millorant el repositori de recursos. S’ha simplificat la tramesa de novetats mitjançant correus electrònics periòdics, s’ha sistematitzat la publicació contínua de materials i s’han obert nous espais d’interès per al professorat: rúbriques, Turnitin, MOOC, entre d’altres. Per facilitar-ne la consulta asincrònica, s'ha incorporat en el lateral dret de l’Aula Global un visor de novetats: publicació d’arxius i data d’actualització.

 

Assistència a jornades i a congressos

El CLIK continua actiu en els congressos, als quals assisteix i presenta comunicacions relacionades amb la innovació i la qualitat docent:

 • Congreso Internacional - XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social - Pedagogía Social, Juventud y Transformaciones Sociales. Del 14 al 16 de setembre del 2016. Organitza: Universitat de Girona i SIPS - Revista Interuniversitària de Pedagogia Social. Girona.
 • Tertúlia digital “Convierte la diversidad lingüística en un aliado para conquistar nuevos mercados”. UPC School, 30 de setembre del 2016. Organitza: iDISC Information Technologies. 
 • UPF Suny COIL Symposium: Open Shared Experiences in Education and Research for Cultural and Experience-based Industries. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 13 i 14 d’octubre del 2016. Organitza: CLIK. 
 • VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. 13-15 d’ octubre del 2016. Organitza: Red Española de ApS U - Universitat de Santiago de Compostel·la.
 • Jornadas sobre Internacionalización y Cooperación. Universitat Jaume I de Castelló, 24 i 25 d'octubre del 2016. Organitza: CRUE.
 • Graduate Masterclass with Professor Noam Chomsky. Dilluns 7 de novembre del 2016. Organitza: Universitat United Nations, Institute on Globalization, Culture and Mobility.
 • EDUTEC 2016. "Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje". Universitat d’Alacant, 9,10 i 11 de novembre del 2016. 
 • TFG/TFM… ¿Cómo Convertirlos en Experiencias Educativas de Alto Valor? 10 i 11 de novembre del 2016. Uned. Madrid. Organitza: Xarxa RED-U.
 • II Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: “El multilingüisme en blanc i negre”. Universitat Pompeu Fabra, 10 i 11 de novembre del 2016. Organitza: Càtedra Pompeu Fabra.
 • Simposi Escola Nova 21. 23 i 24 de novembre del 2016. Organitza: Escola Nova 21, juntament amb la UNESCO i l’OCDE. 
 • Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. Madrid, 24 de novembre del 2016.
 • ELC Forum + General Assembly. 1 i 2 de desembre del 2016. Universitat Catòlica del Sacro Cuore (Milà). Organitza: European Language Council.
 • Jornada Compromís Social de les Universitats amb l'Èxit Educatiu. 16 de desembre del 2016. Organitza: ACUP i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Barcelona.  
 • FutureLearn Academic Network Meeting: The Education Experience. UPF, 27 de gener del 2017. Organitza: CLIK i grup de recerca de la professora Davínia Hernández-Leo. 
 • III Seminari de Docència Universitària. 9 de febrer del 2017. Organitza: Universitat d’Andorra.
 • Presentació de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana. 10 de febrer del 2017. Organitza: Secció Filològica de l’IEC a la Universitat de Barcelona. 
 • Jornada Changing Education Together. 1 de març del 2017. Organitza: mSchools (MWC).
 • Toward a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local. 6th Higher Education in the world report. 10 de març del 2017. Organitzen: GUNI i ACUP.
 • GUNi 6th Higher Education in the World Report. 10 de març del 2017. Organitzen: ACUP - GUNI Global University Network for innovation. Barcelona.
 • FIESOLE Symposium, London School of Economics. 13 i 14 de març del 2017. Organitza: The FIESOLE Group.
 • International Conference: Multilingualism in Society, Politics and Education. Universitat de Freiburg, 15-18 de març del 2017. Organitza: Universitat de Freiburg. 
 • ITWorldEdu.  Innovating in Education. 21 i 22 març del 2017. Palau de Congressos de Barcelona.
 • Foro de Innovación Social. 30 i 31 de març del 2017. Organitzen: Red Creactiva i Joves Sòlides. Amb el suport de la UPV, Generalitat Valenciana, entre d’altres. València.  
 • Matinals de Llengua: Ruta Pompeu Fabra a Barcelona. 7 d’abril del 2017. Organitza: Direcció General de Política Lingüística. 
 • Acció Social a Través de l'Esport. 25 d’abril del 2017. Organitzen: URL i Fundació del FC Barcelona i de l'ONG Esport Solidari.
 • III Jornada CEJFE/EDO (UAB). "Experiències d’aprenentatge en acció". 18 de maig del 2017. Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Education Talks. Innovación en la Educación. 18 de maig del 2017. Organitza: Universitat Abat Oliva CEU. 
 • II Jornada Interuniversitària FGBTI: "Aplicació de la Llei 11/2014". 22 de maig del 2017. Organitza: Unitat Igualtat de la UPF. 
 • Simposi CIDUI. Desenvolupament Professional Docent: Claus i Reptes. 25 de maig del 2017. Organitza: ACUP i les vuit universitats públiques catalanes. 
 • "El model lingüístic de la UPF a debat". Taula rodona. 25 de maig del 2017. Organitza: Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans a la UPF. 
 • XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2017. I Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2017. "Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa en la universidad". 1 i 2 de juny del 2017. Organitza: Universitat d’Alacant (UA).
 • "La reCerca que necessitem". Taula rodona. 2 de juny del 2017. Organitza: Institut d’Estudis Catalans i Societat de Sociolingüística Catalana. 
 • PICKUP Idees 6. "Aprenentatge basat en problemes". 9 de juny del 2017. Organitza: Barcelona School of Management, Tecnocampus Mataró i UPF-CLIK.
 • "La formació del personal docent: des de l’accés a la universitat fins a l’exercici professional". Organitza: AQU. 27 de juny del 2017.
 • FIETxs2017: Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia. 27 de juny del 2017. Organitzen: universitats públiques catalanes. 
 • Staff Training Days: Empower Students & Staff. 27-30 de juny del 2017. Organitza: Universitat de Lausana.
 • Entitats i Universitats: Col·laborar per Transformar. 10 de juliol del 2017. Organitza: Xarxa d’ApS Universitària Catalana (U)Cat, a la Universitat Rovira i Virgili.