Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de contractes de llicències i royalties

7

10 

8

11

8

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

124,9

69,7

94,5

117,2

57,0
Contractes sense contraprestació econòmica 59 55 50 66 93

Nombre de contractes de confidencialitat

14

13

21

24

17

Nombre d'acords de col·laboració

21

17

13

16

17

Nombre de MTA signats

15

12

9

19 48

Nombre d'acords de cotitularitat

8

11

2

4

3

Nombre de llicències sense contraprestació econòmica

1 1 4 2 -

Altres

-

1

1

1

8