Descripció Formació Interna Formació Externa Total
Presencial Semipresencial No Presencial Presencial Semipresencial No presencial
Anàlisi de dades i avaluació - - - 3 - - 3
Assessorament - - - 1 - - 1
Avaluació tècnica - - - 1 - - 1
Comunicació interpersonal efectiva 4 3 - 1 - - 8
Coneixement i copromís amb el servei public i la UPF - - - 1 - - 1
Direcció de l'equip - - - 2 - - 2
Docència - - - 18 - - 18
Económic - 1 - 1 - - 2
Flexibilitat i gestió del canvi 4 3 - 1 - - 8
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 4 - - 2 - - 6
Gestió documental - 3 - 12 - - 15
Gestió emocional 16 2 - 1 - - 19
Infraestructures i recursos materials 4 - - 4 1 - 9
Innovació i creativitat 4 - - 5 - - 9
Jurídic 12 - - 23 - 3 38
Lideratge i influència 13 - - 5 - - 18
Llengua anglesa 26 2 - 1 - 13 42
Llengua catalana 2 2 - - - - 4
Organització del treball i del temps 17 - - 2 - - 19
Persones i organització - - - 9 - - 9
Promoció, comunicació i informació 18 3 - 4 - - 25
Realització, execució de tasques i procediments - - - - - 2 2
Recerca i transferència del coneixement 2 - - 18 - - 20
Responsabilitat social 4 - - 14 - - 18
Seguretat i salut laboral 61 2 34 11 - - 108
Supervisió de tasques, seguiment i control de resultats - - - - - 1 1
Suport a la direcció i als òrgans de govern - - - 2 - - 2
Tecnologia de la informació i la comunicació 44 - - 17 - 1 62
Treball en equip i cooperació 6 3 - 2 - - 11
Total 241 24 34 161 1 20 481

 Nota: Dades referents al període 01/01/2016 - 31/07/2017.