Personal d'administració i serveis


Principals actuacions

Des de l’Àrea de Recursos Humans i Organització, i en matèria de política de personal, s’ha seguit apostant per donar continuïtat a les contractacions temporals, en línia amb la priorització que la direcció de la nostra universitat ha tornat a aplicar aquest any per mantenir i estabilitzar la plantilla, malgrat les polítiques de contenció de la despesa que han continuat també vigents aquest curs. És per això que s’han renovat els nomenaments i els contractes del PAS temporal, a excepció dels vinculats a un reforç puntual i/o a finançament específic, fins al 31 de desembre del 2016 per tal de garantir la presència del personal interí actualment contractat.

Alhora, i conscients del que suposa la temporalitat del personal interí en general i la classificació professional del col·lectiu d’auxiliars administratius C2-14 en particular, s’ha negociat amb els representants de personal i, en data 5 de maig del 2016, es va signar l’acord sobre els criteris generals aplicables al procés d'estabilització, reconeixement professional i equiparació en drets i condicions laborals del col·lectiu de personal funcionari interí, en el qual es concreten uns criteris generals que permetran orientar les actuacions futures per reconèixer la categoria professional adequada al nivell de responsabilitats que assumeixen, amb l’objectiu de revertir aquesta situació així com per estabilitzar-ne les condicions.

A banda d’aquest acord específic signat amb els representants de personal, s’ha continuat treballant amb ells per aprofundir en la flexibilització de les condicions de treball per tal d’afavorir la conciliació entre vida laboral, familiar i personal. Dins d’aquest marc s’han signat amb els representants de personal els acords següents:

  • Acord de la Mesa de Negociació del calendari laboral del personal d'administració i serveis (PAS) per a l'any 2016, de 17 de desembre del 2015.
  • Acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat, de 23 de juliol del 2015.

Aquest últim acord es dirigeix al personal de la Universitat que té entre 57 i 65 anys, per al qual es preveuen un seguit de mesures i d’iniciatives amb l’objectiu d’afavorir condicions d’organització del treball que permetin aplicar un règim d’activitat sensible a la gestió de l’edat. En el marc d’aquest acord, 21 membres del PAS s’han acollit a la modificació del seu horari, dels quals 17 han reduït la jornada en una hora diària.

També dins d’aquest marc, durant el curs 2015-2016 s’ha incorporat el teletreball com una modalitat més d’organització del treball i de prestació horària, arran de la valoració positiva de la prova pilot del teletreball realitzada durant el curs 2014-2015. Un total de 62 persones estan gaudint d’aquesta opció horària.

En l’àmbit d’organització i processos, s’ha continuat amb el desplegament del mapa de processos i, conjuntament amb la Unitat d’Estudis, Planificació i Qualitat, s’ha prioritzat l’anàlisi organitzativa de les noves estructures administratives de suport a les unitats de coordinació acadèmica.

Alhora, i des de l’àmbit de selecció, cal destacar els processos de selecció derivats del desplegament del projecte de constitució de les unitats de coordinació acadèmica (coordinació d'unitats i departaments) i de les unitats de gestió administrativa (UGA) que es constitueixen per l'agrupació de les actuals secretaries de centre i departament (s’han designat els coordinadors de processos de les UGA que han entrat en funcionament com a prova pilot).

En l’àmbit del desenvolupament professional del PAS de la UPF, s’ha aprofundit en la formació a mida, necessària per als diferents àmbits i llocs de treball i s’ha continuat amb les diferents actuacions formatives vinculades a les línies de formació que donen suport als eixos de les línies estratègiques. Alhora, s’ha donat continuïtat als programes iniciats en l’àmbit de llengües (Programa d’Anglès Avançat i de Llenguatge Específic), de mobilitat internacional (Erasmus+ PAS) i de qualificació universitària del PAS (Programa d’Estudis Universitaris).

Dins de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, s’ha continuat promovent una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables i fomentant la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF. Alhora, també es col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres perquè sàpiguen cuidar millor de la seva salut i evitar caure malalts, tot incidint en qüestions d'estils de vida saludables.

Finalment, des de l’Àrea de Recursos Humans i Organització s’ha impulsat un pla d’acció específic per a les persones dins el Programa de Responsabilitat Social de la UPF. S’ha fet una anàlisi organitzativa i de l’estructura del Programa de Responsabilitat Social per tal d’aportar un diagnòstic i les línies en les quals es pot elaborar un pla per millorar l’organització i la coordinació d'aquest programa. També s’han concretat un conjunt d’objectius i d’accions associades a l’àmbit de les persones. Cal destacar els treballs fets dins de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, conjuntament amb els responsables del Programa de Responsabilitat Social, per assolir fites més enllà de les legals en aquest àmbit, impulsant accions que ens permetin avançar en la identificació de la nostra universitat com una universitat saludable, així com afavorir la integració dels temes preventius en el procés per a la presa de decisions a totes les línies directives de la Universitat.

Estadístiques

Formació