La motivación del alumnado. Adaptación de las prácticas según el nivel de formación del alumnado

A càrrec de Mario Hernández Ramos

Las següents pàgines pretenen il·lustrar la metodologia utilitzada en l'assignatura de Dret de la Informació en la Llicenciatura o Grau de Comunicació Audiovisual. Degut la manca de coneixements jurídics dels alumnes, s'ha pretès que aquests adquireixin els coneixements jurídics essencials per a l'acompliment de la seva professió. Amb aquest motiu s'ha adaptat la metodologia del curs centrant-se en els punts forts i interessos de l'alumnat.

 

Paraules clau: Dret a la informació - Comunicació Audiovisual - competències - motivació - implicació - contingut - metodologia - Internet - recursos on line

[ article]