La situació actual de la docència a les assignatures troncals de dret administratiu a la UPF

A càrrec de la Dra. Clara Isabel Velasco Rico

Aquest text té com a objecte exposar i analitzar la situació actual de la docència en les
assignatures troncals de dret administratiu de la Llicenciatura en Dret i del Grau en Dret
impartides a l'actualitat a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta anàlisi ens ha de permetre
detectar els punts de millora en la nostra tasca docent i a la vegada establir quins són els punts
forts de la mateixa. En particular, aquesta reflexió ens ha dur a verificar el grau d'utilitat dels
elements pedagògics i tecnològics que actualment s'utilitzen a la UPF per a l'aprenentatge i la
docència del dret administratiu.

 

Paraules clau: Docència - Dret administratiu - EEES - Pla docent

 

[ article]