Tornar a la pàgina inicial de la Síntesi


Juliol de 2003

 

Generalitat de Catalunya
Estat espanyol
Unió Europea

 

Generalitat de Catalunya

LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 3915, 01.07.03).

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus (3915, 01.07.03).

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus (3915, 01.07.03).

LLEI 20/2003, de 4 de juliol, de reconeixement de la Universitat Abat Oliba CEU (3924, 14.07.03).

LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau (3924, 14.07.03).

LLEI 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, reguladora de l'elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat (3925, 15.07.03).

LLEI 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (3925, 15.07.03).

LLEI 25/2003, de 4 de juliol, que declara paratge natural d'interès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes (3925, 15.07.03).

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals (3926, 16.07.03).

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (3926, 16.07.03).

LLEI 19/2003, de 4 de juliol, del taxi (3926, 16.07.03).

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (3926, 16.07.03).

DECRET 152/2003, de 23 de juny, pel qual s'estableix el règim jurídic per a les actuacions d'utilització confinada, i d'alliberament voluntari d'organismes vegetals genèticament modificats a Catalunya (3917, 03.07.03).

DECRET 156/2003, de 10 de juny, de regulació de les oficines de la Generalitat a l'exterior (3918, 04.07.03).

DECRET 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d'actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l'adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne (3918, 04.07.03).

DECRET 158/2003, de 23 de juny, de modificació del Decret 81/1999, de 23 de març, pel qual es desplega el règim de pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar i de modificació del Decret 8/2003, de 8 de gener, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa de les direccions territorials del Departament d'Economia i Finances (3920, 08.07.03).

DECRET 162/2003, de 8 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (3928, 18.07.03).

DECRET 170/2003, de 8 de juliol, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya (3929, 21.07.03).

DECRET 173/2003, de 8 de juliol, de modificació de l'annex 1 del Decret 5/1986, de 16 de gener, de reestructuració dels partits oficials veterinaris a Catalunya (3932, 24.07.02).

DECRET 174/2003, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2003-2004 (3932, 24.07.03).

DECRET 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (3935, 29.07.03).

DECRET 177/2003, de 8 de juliol, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d'Arxius (3935, 29.07.03).

DECRET 178/2003, de 8 de juliol, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de formació ocupacional en l'àmbit de l'escola d'hoteleria (3935, 29.07.03).

ORDRE GRI/305/2003, d'1 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals (3921, 09.07.03).

ORDRE MAB/306/2003, de 18 de juny, pel qual es modifica l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (3921, 09.07.03).

ORDRE ARP/308/2003, de 2 de juliol, per la qual es regula la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (3922, 10.07.03).

ORDRE GRI/312/2003, de 10 de juliol, per la qual es deixa sense efecte l'Ordre GRI/305/2003, d'1 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals (3923, 11.07.03).

ORDRE TIC/317/2003, d'1 de juliol, de modificació de l'Ordre de 10 de desembre de 2002, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàg. 22429, de 20.12.2002 (correcció d'errades al DOGC núm. 3810, pàg. 1636, de 29.1.2003) (3929, 21.07.03).

ORDRE TIC/319/2003, de 10 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2004 (3929, 21.07.03).

ORDRE GRI/330/2003, de 22 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals de Girona i Tarragona (3932, 24.07.03).

ORDRE GRI/331/2003, de 23 de juliol, de convocatòria per a la constitució dels consells comarcals de Lleida i Barcelona (3933, 25.07.03).

ORDRE MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya (3933, 25.07.03).

ORDRE PRE/335/2003, de 14 de juliol, per la qual s'aprova l'ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució (3935, 29.07.03).

RESOLUCIÓ PTO/1981/2003, de 19 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 4 de març de 2003, d'aprovació del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (3917, 03.07.03).

RESOLUCIÓ GRI/2072/2003, de 17 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 27 de maig de 2003, d'aprovació del Programa específic de municipis petits del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2003 (3923, 11.07.03).

 

Estat espanyol

LEY ORGÁNICA 6/2003, de 30 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (BOE núm. 156, 01.07.03).

LEY ORGÁNICA 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (156, 01.07.03).

LEY ORGÁNICA 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (164, 10.07.03).

LEY ORGÁNICA 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar (169, 16.07.03).

LEY ORGÁNICA 10/2003, de 15 de julio, que, con el carácter de complementaria a la Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. (167, 16.07.03).

LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (160, 05.07.03).

LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (162, 08.07.03)

LEY 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (162, 08.07.03).

LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal (164, 10.07.03).

LEY 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (165, 11.07.03).

LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino (165, 11.07.03).

LEY 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (167, 16.07.03).

LEY 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas (171, 18.07.03).

REAL DECRETO 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar (156, 01.07.03).

REAL DECRETO 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil (156, 01.07.03).

REAL DECRETO 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria (157, 02.07.03).

REAL DECRETO 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria (158, 03.07.03).

REAL DECRETO 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años (159, 04.07.03).

REAL DECRETO 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato (159, 04.07.03).

REAL DECRETO 834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (163, 09.07.03).

REAL DECRETO 864/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia (164, 10.07.03).

REAL DECRETO 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características (166, 12.07.03).

REAL DECRETO 862/2003, de 4 de julio, por el que se modifica el Reglamento de organización y régimen del Notariado en materia de ingreso en el Cuerpo de Notarios (166, 12.07.03).

REAL DECRETO 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales (166, 12.07.03).

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (171, 18.07.03).

REAL DECRETO 904/2003, de 11 de julio, por el que se regula la Administración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el exterior (176, 24.06.03).

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el procedimiento de solicitud de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación para la contratación de personal docente e investigador en los supuestos de solicitantes pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios o que se encuentren habilitados de acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades y se publican los criterios de evaluación a estos efectos (163, 09.07.03).

REAL DECRETO 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales (181, 30.07.03).

REAL DECRETO 947/2003, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística (182, 31.07.03).

 

Unió Europea

REGLAMENTO (CE) núm. 1217/2003 de la Comisión, de 4 de julio de 2003, por el que se establecen especificaciones comunes para los programas nacionales de control de calidad de la seguridad de la aviación civil (L,169, 08.07.03).

REGLAMENTO (CE) núm. 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (L, 15.07.03).

DECISIÓN núm. 1229/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión no 1254/96/CE 11 (L, 15.07.03).

DECISIÓN núm. 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se adopta un programa plurianual de acciones en el ámbito de la energía: "Energía inteligente - Europa" (2003-2006) (L, 176, 15.07.03).

DECISIÓN del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico (L, 179, 17.07.03).

 

 

© Xavier Bernadí i Gil
  Clara Isabel Velasco