Tornar a la pàgina inicial de la Síntesi

DECRET 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
DOGC núm. 4890, 24.05.2007
(Correcció d'errada en el DOGC núm. 4930, pág. 24962, de 20.7.2007)

 


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

D'acord amb els articles 27, 28 i 29 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la Generalitat de Catalunya és competent per determinar els òrgans responsables de valorar i reconèixer la situació de dependència, establir els serveis i les prestacions corresponents, i, finalment, aprovar el Programa Individual d'Atenció de les persones beneficiaries.

En la data d'aprovació d'aquest Decret, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció de la Dependència i el Govern de l'Estat encara no havien aprovat la normativa necessària per estructurar i posar en ple funcionament el Sistema esmentat.

No obstant, l'entrada en vigor del Reial decret 504/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència, permet iniciar els reconeixements i declarar les situacions de dependència, imprescindibles per atendre posteriorment les necessitats social urgents que se'n deriven.

Abans d'iniciar els reconeixements, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de determinar els òrgans encarregats d'exercir la competència esmentada, tal i com preveu l'article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquests òrgans podran aleshores iniciar la tramitació de les sol·licituds, en el marc de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, d'acord amb que estableix l'article 28.1 de la llei reguladora de les situacions de dependència.

D'acord amb l'exposició de motius de la llei reguladora, la participació de les Comunitats Autònomes en el Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció de la Dependència està fonamentada en l'exercici de la competència en matèria de Serveis Socials, assumida per la Generalitat de Catalunya a l'article 166 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

En conseqüència, en termes jurídics i organitzatius, l'òrgan de la Generalitat més adequat per gestionar el Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció de la Dependència, en l'àmbit territorial de Catalunya, és el departament competent en la matèria de serveis socials. En l'actualitat, la competència esmentada l'exerceix el Departament d'Acció Social i Ciutadania i, també, i, en les funcions de gestió que li pertoquen, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, d'acord amb l'article 3.14 del Decret 421/2006, de 28 de novembre, i, també, el Decret 572/2006, de 19 de desembre.

En virtut d'això, d'acord amb l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania i d'acord amb el Govern

Decreto:

Article 1

Competència

1.1 L'objecte d'aquest Decret és determinar els òrgans i organismes de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar, en l'àmbit del territori de Catalunya, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

1.2 La competència inclou, en tot cas, les funcions de tramitar i resoldre el procediment de reconeixement de la situació de dependència i de determinació dels serveis i les prestacions corresponents, i el procediment d'aprovació del Programa Individual d'Atenció, d'acord amb l'esmentada Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Article 2

Òrgans competents

2.1 La competència esmentada en l'article anterior l'exerciran el Departament competent en serveis socials, i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, d'acord amb la normativa organitzativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Els òrgans administratius competents per tramitar, resoldre i notificar els procediments esmentats en l'article 1.2 d'aquest Decret són els Serveis d'Atenció a les Persones dels Serveis Territorials del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria se serveis socials, o els òrgans que assumeixin llurs funcions, d'acord amb la normativa organitzativa corresponent.

2.3 Els òrgans indicats en l'article anterior exerciran la seva competència sota la dependència de la Subdirecció General d'Atenció a les Persones de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, o els òrgans que assumeixin llurs funcions, d'acord amb la normativa organitzativa esmentada.

Article 3

Funcions

3.1 L'àmbit competencial determinat per aquest Decret inclou, en tot cas, les funcions següents:

a) La tramitació, la resolució i la notificació de la resolució de reconeixement de la situació de dependència i determinació dels serveis i les prestacions que corresponguin, prevista per l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

b) La tramitació, la resolució i la notificació de la resolució sobre el Programa Individual d'Atenció, establert per l'article 29 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

c) Les altres funcions derivades del reconeixement de la situació de dependència, en el marc dels articles 27, 28 i 29 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

3.2 El Departament competent en serveis socials i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, cadascú en el seu propi àmbit competencial, assumiran totes les altres funcions derivades de l'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre. Aquestes funcions s'exerciran sens perjudici de la competència del Govern i dels altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris en la prestació dels serveis que es reconeguin.

Article 4

Gestió

4.1 La competència regulada en aquest Decret s'exercirà sens perjudici de la participació en la gestió d'altres ens i òrgans de naturalesa pública, d'acord amb l'instrument regulador corresponent, i en el marc previst per la mateixa Llei 39/2006, de 14 de desembre, i la resta de l'ordenament jurídic.

4.2 En particular, la funció de valoració de la situació de dependència podrà ser objecte de gestió per conveni, en el marc de la legislació administrativa i pressupostària vigent.

4.3 En el mateix sentit, el Departament competent i els ens locals titulars de serveis socials d'atenció primària podran acordar la participació d'aquests en el procediment de reconeixement de la situació de dependència, en particular, en l'elaboració del Programa Individual d'Atenció, d'acord amb el que preveuen l'article 29.1 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; i la legislació vigent en matèria de serveis socials, règim local, finances públiques i organització i procediment administratiu.

Disposició addicional

Sol·licituds presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret

.1 Les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència presentades després de l'entrada en vigor del Reial decret 504/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència i abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, seran tramitades pels òrgans indicats en l'article 2.2 d'aquest Decret.

.2 Les sol·licituds indicades en l'apartat anterior s'incorporaran d'ofici al procediment i es consideraran presentades en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposició transitòria

Protecció de dades personals

Fins que l'òrgan competent acordi la creació del fitxer corresponent, les dades personals generades en els procediments afectats per aquest Decret es tractaran en el fitxer de dades .Expedients de Prestacions Individuals., en els termes establerts per l'Ordre BEF/419/2003, d'1 d'octubre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de maig de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Carme Capdevila i Palau

Consellera d'Acció Social i Ciutadania

(07.137.042)