Tornar a la pàgina inicial de la Síntesi

DECRET 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució
DOGC núm. 3695, 08.08.2002

 


 

El Govern, davant l’augment de la pràctica de la prostitució i especialment de l’exercici d’aquesta activitat per part de persones que poden trobar-se en l’esfera de l’exclusió social, va crear el mes de setembre de 2001 una Comissió amb l’objectiu d’elaborar les propostes necessàries per tal d’aportar un major grau de transparència i control a l’esmentada situació i, així mateix, estudiar, programar i coordinar les mesures necessàries per regular l’exercici de la prostitució, desincentivar aquesta activitat i vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les persones que l’exerceixen.

El mes de novembre de 2001 es va presentar un estudi sobre l’estat de la prostitució femenina a Catalunya. Aquest estudi, encarregat per l’Institut Català de la Dona, tenia l’objectiu de caracteritzar la situació en el país, identificar les principals necessitats del col·lectiu de dones que treballen en la prostitució i posar de manifest les principals tendències que, en matèria de política i regulació, han portat a terme altres països de la Unió Europea.

Paral·lelament, el Departament d’Interior, va elaborar un estudi on s’analitza l’entorn i els efectes dels delictes relacionats amb la prostitució.

De la informació obtinguda i de l’anàlisi efectuat, la Comissió de Govern per Assumptes Socials i Institucionals, integrada pels departaments de Governació i Relacions Institucionals, Interior, Sanitat i Seguretat Social, Benestar Social i Justícia va proposar al Govern, i aquest la va aprovar, l’adopció de l’Acord de 19 de febrer de 2002, pel qual s’estableixen una sèrie de mesures socials en relació amb la prostitució.

La manca d’una norma específica per als locals de pública concurrència on tenen lloc activitats de caràcter sexual és un fet que cal resoldre urgentment, atesa la greu problemàtica que generen aquestes activitats no prohibides, però sobre les quals existeix un buit legal, amb les conseqüències que això comporta, tant en relació amb l’activitat en si, que es realitza dins d’aquests locals, a les condicions i els controls higienicosanitaris, així com pel que fa a l’ordre públic en el seu entorn exterior, que fa necessària la seva regulació.

El Govern, conscient que la normativa que es vol elaborar no es suficient per resoldre la problemàtica exposada, va prendre l’Acord, aprovat a la sessió de 16 d’abril de 2002, de presentar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per la qual s’acorda sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti tres projectes de llei: un de modificació del Codi penal, un altre per regular la prostitució i, un tercer, per modificar determinades normes processals.

D’acord amb les competències exclusives que la Generalitat té en matèria d’espectacles, concretades per la Llei del Parlament de Catalunya 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, on es determina la funció de la policia respecte els espectacles i els establiments de pública concurrència, l’esmentada Llei té l’objectiu de preservar l’ordre públic, de garantir la seguretat i la higiene dels locals, d’evitar molèsties a tercers, de defensar els drets i la seguretat de la ciutadania i protegir a les persones menors d’edat.

En compliment del Decret 200/1991, d’1 d’octubre, de creació del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives, organisme de caràcter consultiu i d’assessorament, que té com una de les seves funcions informar sobre els reglaments de desplegament de la Llei 10/1990, de 15 de juny, en la sessió de 21 de març de 2002, el Ple de la Comissió va ser informat sobre la present norma reglamentària.

Finalment, en el procés d’elaboració de l’esmentada norma, la Comissió de Govern Local de Catalunya, en sessió de 27 de juny de 2002, va emetre informe sobre el Projecte de decret.

Per tot això, i d’acord amb les previsions de la ja citada Llei 10/1990, de 15 de juny, de conformitat amb l’esmentat Acord del Govern de data 19 de febrer de 2002, i el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte establir els requisits i les condicions que han de reunir els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, així com els reservats annexos on es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual, i establir les limitacions i les prohibicions inherents a aquests tipus d’establiments.

Article 2

Concepte

A efectes d’aquest Decret, es considera prestació de serveis de naturalesa sexual, l’activitat exercida de manera lliure i independent pel prestador o la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d’una contraprestació econòmica, i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel que respecta a l’elecció de l’activitat, duta a terme en reservats annexos a les dependències principals de determinats locals de pública concurrència.

Article 3

Àmbit d’aplicació

3.1  Estan sotmesos a aquest Decret, als efectes previstos a l'article 1, els locals de pública concurrència que es descriuen a continuació, quan disposin de reservats annexos a la depèndencia principal on es prestin els serveis de naturalesa sexual:

a) Local que disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable.

b) Local que ofereix actuacions i espectacles eròtics, disposant d’escenari, amb pista de ball o sense, de camerino pels artistes actuants, de cadires i taules pel públic espectador i de servei de bar.

3.2  Els locals a què fa referència l'apartat 1 resten sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i demés normativa de desenvolupament.

Article 4

Exclusió

No estan sotmesos a aquest Decret els domicilis i vivendes particulars on es presten serveis de naturalesa sexual i que no tenen la consideració de locals de pública concurrència.

Article 5

Limitació

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3, la prestació de serveis de naturalesa sexual, únicament es pot realitzar en els llocs habilitats específicament per aquesta finalitat, en els reservats annexos al local.

A la dependència principal del local, només es podrà concertar la prestació de serveis, però en cap cas la seva realització.

Article 6

Requisits dels reservats annexos

6.1  Els reservats annexos al local han de tenir, com a mínim, habitació, bany, dutxa, bidet, ventilació, aïllament acústic, mobiliari, i han de complir amb les condicions higienicosanitàries, tot això d’acord amb el que estableix la normativa específica en cada matèria.

6.2  Els ajuntaments, mitjançant les seves ordenances, han d’establir els requisits i les condicions dels reservats annexos al local, pel que fa a la seva superfície, ventilació, calefacció, il·luminació, aïllament acústic, equipaments, el mobiliari indispensable per exercir l’activitat, les condicions higienicosanitàries i demés qüestions objecte de la seva competència.

Article 7

Condicions d’ubicació

7.1  L’accés als locals de pública concurrència sotmesos a aquest Decret ha d’efectuar-se directament per la via pública. L’accés als seus reservats annexos s’ha d’efectuar des de l’interior del local principal.

7.2  No es podrà autoritzar la seva ubicació a la proximitat de centres docents o d’altres tipus de locals de lleure o que per la naturalesa de la seva activitat suposin l’afluència de menors d’edat.

7.3  S’han de determinar unes distàncies mínimes entre la ubicació d’aquests tipus de locals.

7.4  Els ajuntaments, per raó de la seva competència, mitjançant les seves ordenances o normativa urbanística aplicable, han d’establir les condicions d’emplaçament d’aquests tipus de locals.

Article 8

Prohibicions

8.1  Queda prohibit prestar serveis de naturalesa sexual en els locals o establiments de pública concurrència que no es troben definits a l’article 3.

8.2  Queda prohibit l’accés de les persones menors d’edat a tots els locals on s’exerceix la prostitució.

8.3  S’han de respectar la resta de prohibicions establertes a la normativa vigent sobre la protecció de la infància i l’adolescència.

Article 9

Publicitat de la prohibició d’accés

Es obligatori fer pública la prohibició d’accés dels menors als locals objecte d’aquest Decret, d’acord amb els requisits següents:

a) S’ha de fixar un rètol indicatiu de la citada prohibició als seus accessos visible des de l’exterior i, si escau, a les taquilles de venda de localitats.

b) Aquest rètol tindrà un format mínim de 25 cm d’amplada per 15 cm d’alçada i les lletres de la inscripció seran de caixa alta, com a mínim de 48 punts.

Article 10

Control d’accés

El control de la prohibició d’accés dels menors als citats locals l’exercirà la persona titular o les persones designades per aquesta que efectuïn el control d’accés del públic al local i podran exigir la presentació del document nacional d’identitat o altre document justificatiu de la personalitat, per tal que acreditin la seva edat.

Article 11

Serveis de vigilància

11.1  Els locals sotmesos a aquest Decret, com a mínim, han de disposar d’un o una vigilant de seguretat, durant tot el seu horari de funcionament. A partir de 50 persones d’aforament han de disposar d’un o una vigilant més i, en endavant, un o una més per cada fracció de 50 persones.

11.2  Les funcions dels i les vigilants de seguretat són les que estableixen la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat privada.

11.3  Els ajuntaments, en relació amb els serveis de vigilància, poden dictar reglaments que tenen caràcter de complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 14.4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Article 12

Serveis sanitaris

12.1  Les persones titulars dels locals de pública concurrència sotmesos a aquest Decret han de garantir que les persones que hi prestin serveis de naturalesa sexual estiguin subjectes a les mesures de control sanitari de tipus preventiu i assistencial contingudes en els programes d'atenció dirigits a la prevenció de les malalties de transmissió sexual.

12.2  En els locals sotmesos al que disposa aquest Decret s'haurà de garantir a totes les persones usuàries l'accés a preservatius, degudament homologats i amb data de caducitat vigent, que es podran lliurar personalment o bé mitjançant màquines expenedores.

12.3  En l'interior dels locals s'haurà de fixar, en un lloc perfectament visible per a les persones usuàries, un rètol advertint que l'ús de preservatiu és la mesura més eficaç per prevenir les malalties de transmissió sexual, inclosa la sida.

Article 13

Horaris

13.1  L’horari d’obertura dels locals regulats a l’article 3 serà a partir de les 17 hores.

13.2  L’horari de tancament, pels locals a que fa referència l’article 3 serà fins les 4 hores. Aquest horari es pot perllongar per un període d’una hora la nit dels divendres, dissabtes i vigílies de festius.

Article 14

Assegurança

Els ajuntaments han de condicionar l’atorgament de la llicència al fet que la persona titular del local de pública concurrència, sotmès a aquest Decret, tingui concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.

Article 15

Atorgament de llicències

Els locals on es prestin serveis de naturalesa sexual han de disposar de llicència municipal específica per realitzar aquest tipus d’activitat, sens perjudici de la necessitat d’obtenir altres autoritzacions o llicències previstes en la normativa vigent.

Per la concessió de la llicència específica per realitzar l’activitat cal que el local acrediti el compliment del que disposa aquest Decret, la normativa en matèria d’espectacles, així com la resta de requisits que estableixen les ordenances municipals corresponents.

Article 16

Inspeccions

La inspecció i vigilància dels locals regulats per aquest Decret correspon a la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, d’acord amb el Decret 226/1991, de 14 d’octubre, pel qual es regula l’exercici de les competències de la Generalitat en matèria d’espectacles i el Servei d’Inspecció d’Espectacles. Correspon, així mateix, als cossos de policia local corresponents i a la resta de forces i cossos de seguretat, sens perjudici de les funcions assignades als tècnics i tècniques competents per raó de la matèria.

Article 17

Règim sancionador

L’incompliment del que estableix aquest Decret serà sancionat d’acord amb el que preveu la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i el que disposi la normativa municipal sobre aquesta matèria.

Disposicions transitòries

Primera

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret els ajuntaments han d’aprovar les ordenances municipals a què fa referència el Decret.

No obstant, els departaments d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals elaboraran i aprovaran, dins l’esmentat termini de sis mesos, una ordenança tipus que serà d’aplicació als ajuntaments que no hagin aprovat la corresponent ordenança municipal d’adaptació a aquest Decret, sens perjudici que puguin aprovar posteriorment la seva pròpia ordenança municipal.

Segona

En el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal corresponent o de l’ordenança tipus, les persones titulars dels locals on s’exerceix la prostitució han de sol·licitar a l’ajuntament l’adaptació de les llicències del local al que estableix el present Decret en relació a l’activitat que s’hi desenvolupa.

L’adaptació dels locals d’espectacles públics i activitats recreatives existents amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret s’ha de realitzar, per part de les persones titulars de les llicències, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal corresponent o de l’ordenança tipus, quan sigui necessària la modificació de les instal·lacions o elements de construcció, i en el termini de sis mesos a comptar des de la mateixa data, si no és necessària aquesta modificació. Un cop realitzada l’esmentada adaptació, els interessats ho han de comunicar a l’ajuntament corresponent.

Tercera

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal corresponent o de l’ordenança tipus, els ajuntaments han de revisar les llicències concedides amb anterioritat per adaptar-les al que s’estableix en el present Decret, així com a la corresponent normativa municipal, tant pel que fa a la denominació de l’activitat com a les característiques i condicions del local. Els ajuntaments han de comunicar a les corresponents delegacions territorials del Govern de la Generalitat les resolucions relatives a aquestes llicències.

Disposició addicional

Les qüestions de caràcter higienicosanitari, laboral, social i d’altres que puguin tenir relació amb l’activitat de prestació de serveis de caràcter sexual, es regularan per les administracions competents per raó de la matèria.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

(02.203.105)