Decret 94/1999, de 6 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics a l'empara de l'article 56 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües
DOGC núm. 2865, de 12.4.99

 

 

La insuficiència de les pluges esdevingudes en la capçalera dels principals rius de les conques internes de Catalunya ha determinat una important reducció de les reserves d'aigua contingudes en els embassaments, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d'aigua per a l'abastament de poblacions, sobretot en les zones costaneres.

Particularment, la incidència de l'actual situació minora de forma creixent la garantia del subministrament dels àmbits territorials abastats per l'embassament de Boadella en la Muga, pels embassaments integrats en el sistema Sau-Susqueda-el Pasteral, en el riu Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, en la conca del Llobregat.

Per tal de no comprometre greument l'abastament de Figueres i de la zona Costa Brava Nord, de Girona i de l'àrea de Barcelona i d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei en les comarques de Catalunya on comença a posar-se de manifest el dèficit diagnosticat pel Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya, resulta imprescindible d'adoptar amb immediatesa les mesures correctores adients que intensifiquin l'estalvi i un aprofitament encara més eficient de l'aigua emmagatzemada fins que els embassaments recuperin els nivells habituals.

Per fer front a situacions de necessitat provocades per sequeres extraordinàries, l'article 56 de la Llei d'aigües habilita el Govern per a l'adopció de les mesures que calguin en relació amb la utilització del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de concessió.

En aquest sentit, el present Decret estableix mesures d'aplicació directa per economitzar l'aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats, i habilita els ens de l'Administració hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, intensificant les facultats d'intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i establint les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d'aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.

D'altra banda, el present Decret declara que no generen dret a indemnització, amb les excepcions que expressament s'hi preveuen, les mesures orientades a l'estalvi de l'aigua disponible i a l'optimització de la seva utilització atès que tenen per objecte canalitzar l'esforç comú per fer front a la situació de sequera, i que la seva causa no és imputable al funcionament de l'Administració.

Per tant, a proposta conjunta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient, d'acord amb l'informe de la Junta d'Aigües i prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit territorial

El present Decret té per objecte establir, a l'empara de l'article 56 de la Llei d'aigües, les normes i les mesures especials per a l'aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, definides per l'article 8.1 del Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener, pel qual s'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un Text únic.

Article 2

Reducció de dotacions d'aigua

La Comissió de Govern de la Junta d'Aigües podrà determinar, a proposta del President, previ informe de la secció de la comissió de desembassament afectada, les reduccions en les dotacions d'aigua per a cadascun dels diferents usos, i restaran referits els drets concessionals a les dotacions reduïdes. Aquestes reduccions són aplicables a les dotacions previstes en l'article 4.

Article 3

Facultats d'intervenció i control

El president de la Junta d'Aigües resta facultat per adoptar qualsevol mesura que sigui necessària per optimitzar l'aprofitament de les reserves d'aigua disponible, fins i tot per establir la reducció o la suspensió de qualsevol aprofitament d'aigua, quan així ho exigeixi l'interès públic, i així mateix per imposar als usuaris de l'aigua l'establiment de dispositius de modulació, regulació i mesura automàtica en les infraestructures de derivació d'aigua, sigui quina sigui la seva titularitat i destinació o afecció.

Article 4

Règim de dotacions a derivar dels embassaments

4.1 El cabal màxim a derivar de l'embassament de Boadella en el riu Muga fins a 31 de desembre de 1999 és de 7 Hm3, el qual es destinarà als abastaments de Figueres i de la Costa Brava Nord.

4.2 El règim de dotacions a mantenir en el riu Ter a partir del sistema d'embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral resta establert de la manera següent:

a) El cabal mitjà a derivar per a l'abastament de l'àrea servida a través del sistema Ter-Llobregat s'estableix en 5,5 m3/s, amb un cabal instantani màxim de 6,5 m3/s.

b) A més del cabal indicat en la lletra anterior, a l'embassament del Pasteral I s'alliberarà cap al Ter un cabal de 3 m3/s durant els mesos de març a octubre de 1999. El cabal inicial podrà ser incrementat en un màxim d'1 m3/s entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 1999 per tal de satisfer la demanda estacional.

c) Els aprofitaments hidroelèctrics situats aigües avall de l'embassament del Pasteral II podran turbinar només el cabal que excedeixi els 2 m3/s que hauran de circular sempre pel riu.

4.3 El règim de dotacions a mantenir en la conca del Llobregat resta establert de la manera següent:

a) El cabal mínim a derivar de l'embassament de Sant Ponç s'estableix en 0,5 m3/s.

b) El cabal mínim circulant pel riu Llobregat en el tram comprès entre l'embassament de la Baells i el punt de restitució del canal industrial de Berga s'estableix en 0,3 m3/s.

c) La sèquia de Manresa derivarà del riu Llobregat un màxim de 0,8 m3/s.

d) En tot cas es garanteix la circulació per l'estació d'aforament de Castellbell i el Vilar de 5 m3/s destinats a abastament.

4.4 Aquestes dotacions podran ser modificades pel president de la Junta d'Aigües de conformitat amb l'article 3 del present Decret.

4.5 Es faculta el personal de la Junta d'Aigües amb atribucions en matèria de policia de lleres per vetllar per la correcta aplicació del que estableix el present article. Les mesures adoptades no podran produir danys irreversibles als conreus permanents i es procurarà mantenir una dotació d'aigua no procedent de depuradora, de 700 m3/ha/mes, a les plantacions de conreus fruiters permanents en totes les zones afectades per les limitacions de subministrament.

Article 5

Utilització de l'aigua per les entitats locals amb finalitats diferents de l'abastament domiciliari

5.1 Les entitats locals no podran destinar aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals. Només es recorrerà a la utilització d'aigua potable per a neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adients i, en aquest cas, se n'utilitzarà el mínim indispensable.

5.2 La utilització d'aigua per al reg de jardins i parcs públics es reduirà al mínim indispensable.

5.3 Quan es destinin aigües no potables per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui un efecte desinfectant residual.

Article 6

Reg agrícola

El canal de la Dreta del Llobregat no derivarà del riu més de 0,8 m3/s, els quals poden ser incrementats fins un màxim d'1,2 m3/s amb aportacions procedents de l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Feliu de Llobregat. Abans de l'esmentada derivació, caldrà disposar d'informe sanitari favorable.

Article 7

Aprofitaments hidroelèctrics

7.1 Els aprofitaments hidroelèctrics de la Baells i del Pasteral I deixaran de turbinar i alliberaran els cabals assenyalats en l'article 4.1 pels desguassos intermedis o de fons mentre no sigui aprovat pel president de la Junta d'Aigües un programa d'explotació de periodicitat setmanal elaborat pel corresponent concessionari.

7.2 Els aprofitaments hidroelèctrics situats aigua avall dels embassaments de Sant Ponç, la Baells i el Pasteral I que, d'acord amb el seu títol concessional, puguin embassar aigua, funcionaran en règim estrictament fluent, sense que puguin retenir l'aigua en les seves instal·lacions.

Article 8

Reg de camps de golf

Resta reduïda la dotació d'aigua no procedent de depuradora d'aigües residuals per al reg de camps de golf a un màxim mensual de 500 m3 per hectàrea.

Article 9

Abastaments d'emergència

9.1 A petició de les entitats locals afectades, i en el cas que aquestes no puguin exercir les potestats administratives que els atribueixen les lleis, el president de la Junta d'Aigües podrà ordenar la destinació a l'abastament de població, amb caràcter temporal, de cabals d'aigua concedits per a altres usos. Aquesta disposició queda limitada, amb caràcter general, a garantir a les poblacions afectades una dotació per al consum domèstic de 75 litres per habitant i dia, en els termes i amb els efectes previstos en l'article 120 de la Llei d'expropiació forçosa.

9.2 La Junta d'Aigües podrà autoritzar, a instància de les entitats locals interessades, derivacions o captacions d'aigua amb caràcter temporal per atendre l'abastament d'aigua potable de poblacions d'acord amb el procediment previst en l'article 76 del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, i l'entitat beneficiària resta obligada a indemnitzar els perjudicis efectius que es puguin produir en altres aprofitaments preexistents de comú acord amb el titular del dret afectat o, si manca, en els termes que estableixi la Junta d'Aigües en un expedient en què es donarà audiència a les parts.

Article 10

Abocaments

La Junta de Sanejament, d'ofici o a instància de la Junta d'Aigües, podrà ordenar la suspensió temporal o la clausura dels abocaments que puguin ocasionar interrupcions en les operacions de captació i tractament d'aigua per a l'abastament o un deteriorament sensible de la qualitat dels recursos. Les infraccions en què puguin incórrer els titulars dels esmentats abocaments es qualificaran de molt greus d'acord amb els articles 108 i 109 de la Llei d'aigües.

Article 11

Caràcter no indemnitzable

Les mesures que estableix el present Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat de les excepcions que expressament s'hi preveuen.

Article 12

Règim concessional i sancions

Els drets concessionals afectats per les mesures que estableix el present Decret i les que s'adoptin en la seva aplicació restaran modificats mentre aquell mantingui la seva vigència en la forma que s'hagi establert. L'incompliment de les mesures esmentades es considerarà infracció tipificada en l'article 108.c) de la Llei d'aigües, la qual es qualificarà de molt greu o greu d'acord amb els criteris de l'article 109 de la Llei d'aigües, sense perjudici del que preveu l'article 10 del present Decret.

Article 13

Contractació

Els expedients de contractació d'obres, subministraments i assistències que realitzin la Junta d'Aigües i la Junta de Sanejament en aplicació del present Decret seran objecte de tramitació d'emergència als efectes previstos en l'article 73 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. Així mateix, hi és d'aplicació la declaració d'utilitat pública prevista en el segon paràgraf de l'article 56 de la Llei d'aigües.

Disposicions finals

--1 El present Decret tindrà vigència fins al 31 de desembre de 1999. Això no obstant, les mesures que s'hi estableixen i les que s'adoptin en la seva aplicació mantindran la seva vigència mentre persisteixin les circumstàncies que les justifiquen, amb el límit de la data indicada.

--2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 6 d'abril de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Conseller de Medi Ambient

(99.084.079)